بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.55056

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی ­های روانسنجی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" است. این پژوهش کاربردی، و از نوع ابزارسازی، مبتنی بر ساخت و اعتباریابی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" است و در قالبِ یک طرح شبه آزمایشی انجام شد. داده ‌های این مطالعه از 115 نفر از دانش آموزان پایه سوم (45نفر)، پایه چهارم (54 نفر) و پایه پنجم (16 نفر) دبستان جمع ­آوری شد. روایی محتوایی نرم ‌افـزار از طریق نظرخواهی از متخصصان و بررسی این نظرات از طریق آزمون اسپیرمن (1=rs)  تعیین شد. "نرم افزار تقویت حافظه فعال"، خرده آزمون حافظه فعالِ مقیاس هوش آزمای تهران- استنفورد بینه و خرده آزمون حافظه فعالِ مقیاس هوشی وکسلر کودکان بر روی هر سه گروه اجرا شد. طبق ضریب همبستگی پیرسون بین تعداد پاسخ‌ های درست کودکان در بازی های این نرم افزار  و نمره حافظه فعال مقیاس وکسلر (809/0rp=) و نمره حافظه فعال مقیاس بینه (864/0rp=)  رابطه وجود دارد. بنابراین، "نرم افزار تقویت حافظه فعال" روایی محتوایی مناسبی دارد و همچنین با خرده آزمون حافظه فعالِ مقیاس هوشی وکسلر کودکان و خرده آزمون حافظه فعالِ مقیاس هوش آزمای تهران- استنفورد بینه روایی همزمان دارد و از ویژگی ‌های روانسنجی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها