اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57756

چکیده

پژوهش حاضر با هدف "تعیین اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی زوجین" انجام شد. در این پژوهش، از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح AB استفاده شده است. بدین منظور تعداد 2 زوج (4 نفر) به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند و برای هر زوج 8 جلسه آموزش مفاهیم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ارائه گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه زوجی اینریچ (السون، 1989) برای ارزیابی رضایت زناشویی زوج­ها بود. یافته­ های پژوهش طی تحلیل دیداری نمودار داده ­ها بر اساس شاخص­ های تحلیل دیداری و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق، اثربخش بودن مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی را در هر دو زوج در طول جلسات مداخله و پیگیری نشان داد و نشان دهندۀ این بود که روند اثربخشی مداخله در زنان و مردان تقریبا یکسان است و در هر دو جنس تغییر روند صعودی، در متغیر رضایت زناشویی در طی مداخله و پیگیری نسبت به خط پایه نشان داده می­ شود. اما از نظر میزان پیشرفت، مردان در رضایت، رشد بهتری را نشان داده ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explore the impact of choice theory and reality therapy interventions on couples` marital satisfaction

چکیده [English]

The aim of this study is to explore the impact of choice theory and reality therapy interventions on couples` marital satisfaction. This study applied the single - subject method with AB design. The participants of the study were two couples who were selected as a purposeful sample to participate at the intervention program of 8 sessions of training of choice theory and reality therapy. In order to assess marital satisfaction, “Enrich Couple Scale” (Olson, 1989) was used in this study. The data was analyzed with effect size and visual analysis. The result shows the significant impact of choice theory training and reality therapy on marital satisfaction and its domains during sessions and follow-up sessions. Finding indicates that the change was increasingly developed in both men and women, but the process effect is observed in satisfaction more for men compared to their spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Theory
  • reality therapy
  • Marital Satisfaction
  • Marital Intimacy
  • Effect Size
  • Visual analysis
  • Single- subject experiment