ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس اضطراب حالت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57757

چکیده

برای سنجش اضطراب رقابتی، مقیاس عینی معتبری که قابلیت اجرای آن آسان باشد، در ایران در دسترس نیست. مقیاس اضطراب رقابتی (CSAI-2R) به ­عنوان یک ابزار مناسب برای تشخیص سریع و آسان اضطراب رقابتی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی­ های روان‌سنجی مقیاس مذکور در بخشی از جامعه ایران بود. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ورزشکاران رشته‌های والیبال، هندبال و بسکتبال شهر تبریز در سال 1391 تشکیل می‌داد. از بین ورزشکاران رشته‌های فوق 184 نفر (69 نفر والیبالیست، 54 نفر هندبالیست و 61 نفر بسکتبالیست) به ­طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که اعتبار ابعاد سه‌گانه CSAI-2R بر اساس آلفای کرونباخ بین 79/0 تا 84/0 است. بررسی‌های مربوط به روایی همگرا و روایی سازه CSAI-2R نیز تائیدکننده روایی مقیاس مذکور بود. یافته ‏های حاصل از تحلیل عاملی همانند فرم اصلی، سه عامل همبسته ولی مجزا را برای مقیاس اضطراب رقابتی آشکار ساخت که عبارتند از: اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اعتماد به خود. با توجه به کوتاه بودن CSAI-2R و به ­دور بودن آن از مشکلات مقیاس‌های طولانی، می‌توان گفت CSAI-2R ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش اضطراب رقابتی در فرهنگ ایران بوده و استفاده از آن به محققین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Short Form Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2R)

چکیده [English]

Valid objective measure that can be easily carrying for assessment of  competitive anxiety is not available in Iran. Competitive State Anxiety Inventory-2R (CSAI-2R) is introduced as a quick and easy diagnostic tool for competitive anxiety. The aim of this study was to determine the psychometric properties of CSAI-2R in the part of Iranian society. The study population included all volleyball, handball and basketball athlete of Tabriz city in 2012. From this population, 184 students (69 volleyball players, 61 basketball players, and 54 handball players) were randomly selected. The reliability results showed that the reliability of three aspects of CSAI-2R with Cronbach's alpha method were 0.79 to 0.84. Convergent and construct validities were confirmed validity of the CSAI-2R. The results of factorial analysis as main form the CSAI-2R, were revealed the three separate but correlated factors for Competitive State Anxiety Inventory-2R: cognitive anxiety, somatic anxiety, and self-confidence. Based on these results, we can say that the CSAI-2R is reliable and valid instrument for measuring competitive anxiety in Iranian culture. Considering the short revised form of  CSAI-2R and lack of long-scale problems in that scale, its use is recommended for future research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties
  • Competitive Anxiety
  • athletes