بررسی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و سبک‌های تفکر معلمان متأهل‌ زن در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57760

چکیده

رضایت زناشویی یکی از مهم­ترین مؤلفه ­های عملکرد سالم در خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت­ مندی زوجیت با سبک­ های تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران به اجرا در آمد. برای این منظور، نمونه ­ای به حجم 200 نفر از معلمان متأهل زن در مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران انتخاب شد. روش نمونه­ گیری تصادفی چند مرحله ­ای بود. پرسشنامه رضایت ­مندی زوجیت افروز و پرسشنامه سبک ­های تفکر استرنبرگ - واگنر به معلمان متاهل زن شهر تهران داده شد. 169 پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی دو مقیاس فوق حاکی از آن است که بین رضایت­ مندی کلی با برخی مؤلفه ­های سبک تفکر از قبیل تفکر قانون­ گذار، قضایی، پایورسالار، کلی­نگر، آزاداندیش در سطح اطمینان 99 درصد (01/0)=P با سبک ­های اجرایی، فردسالار و برون ­نگر در سطح اطمینان 95 درصد (05/0)=P رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین رضایت کلی زوجیت افروز با بعضی از مولفه­ ها از جمله تفکر جزیی­ نگر و درون­ نگر ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین بین بیشتر مؤلفه ­های رضایت­ مندی زوجیت و مؤلفه­ های سبک ­های تفکر در سطح اطمینان 95 و 99 درصد رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت و در برخی دیگر رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Marital Satisfaction & Thinking Style among Married Women Teachers in Tehran

چکیده [English]

Marital satisfaction is one of the most important components of healthy function in the family. The current study was aimed to review the relationship between marital satisfaction & thinking style among married women teachers in Tehran. For this purpose, a sample of 200 married female teachers of secondary schools in Tehran were selected. It was a multi stage random sampling method. Research tools were Afrooz marital satisfaction scale (110 questions) and Thinking Styles of Strenberg Wagner scale (104 items). Statistical data were gathered from 169 questionnaires. The results of this study through correlation analysis showed that there is direct and meaningful relationship in confidence level of 99 percent  p= (0/01) between general marital satisfaction and some components of thinking style such as: legislator, judicial, hierarchical, global, liberal thinking styles, and also with executive, individual-based, extrovert thinking style in confidence level of 95 percent (p=0/05). Also there was not meaningful relationship between general marital satisfaction with local & internal thinking styles. Also there was direct and meaningful relationship between most components marital satisfaction and thinking style in confidence level of 99 & 95 percent and there was no relation between the rests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relation between the rests. Keywords: Marital satisfaction
  • Thinking styles
  • Married women teachers