فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57780

چکیده

پرستاری به منزله یک حرفه با میزان مخاطره بالا و فرسودگی محسوب ‌می‌شود. پژوهش‌های قبلی درباره پرستاران رابطه منفی و معناداری را بین فرسودگی شغلی پرستاران با سخت‌کوشی و هوش هیجانی آن‌ها نشان داده‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران و رابطه فرسودگی پرستاران با متغیرهای پیش‌بین هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی بود. تعداد 180 پرستار زن با تکمیل مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI)، مقیاس هوش هیجانی (EIS-41)، اندازه خودگزارش‌دهی هوش معنوی (SISRI) و زمینه‌یاب دیدگاه‌های شخصی (PVS)، در این پژوهش شرکت کردند. نتایج ضرایب همبستگی حاکی از آن بود که روابط منفی و معنادار بین هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی با فرسودگی شغلی وجود دارد و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سخت‌کوشی (مؤلفه تعهد)، هوش معنوی (مؤلفه پدیدآوری معنای فردی) و هوش هیجانی (مؤلفه تنظیم هیجان‌ها)، ضرایب معناداری در پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که سه مؤلفه تعهد، پدیدآوری معنای فردی و تنظیم هیجان‌ها 39 درصد تغییرات فرسودگی شغلی پرستاران را تبیین ‌می‌کنند. بنابراین، ‌می‌توان نتیجه گرفت که سه عامل اساسی روان‌شناختی فوق فرسودگی شغلی را در پرستاران تبیین ‌می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nurses’ job burnout: The role of emotional intelligence, spiritual intelligence and hardiness

چکیده [English]

Nursing is considered as a high level of risk profession and burnout. Past research on nurses has identified a significant negative relation of nurses’ job burnout with their hardiness and emotional intelligence. The present research aimed to explore the job burnouts among nurses, and to examine the relationship between nurses’ burnout with predictor variables such as emotional intelligence, spiritual intelligence and hardiness. The sample consisted of 180 female nurses. Participants completed the Maslach burnout inventory, emotional intelligence scale-41, self–report measure of spiritual intelligence, and personal views survey. The results of correlation coefficients indicated that emotional intelligence, spiritual intelligence and hardiness have a negative relationships with nurses’ job burnout and  step by step regression analysis of showed that hardiness (component of commitment), spiritual intelligence (component of personal meaning production), and emotional intelligence (component of regulation of emotions) are the significant predictors  for nurses’ job burnout. Finding Further indicated that three components or commitment, personal meaning production and regulation of emotion can predict 39% changes in nurses’ job burnout. It can be concluded that three main psychological factors predict the job burnout among nurses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Emotional regulation
  • Commitment
  • personal accomplishment