دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-167