بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57784

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش ­آموزان پسر مقطع راهنمایی بود. بدین منظور، نمونه ­ای شامل 34 دانش آموز پسر پایه دوم و سوم راهنمایی از منطقه 2 شهر ری به روش نمونه­ گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی، تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به­ صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 17 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمایشی مهارت‌های خودکارآمدی هیجانی در 8 جلسه 2 ساعتی ارائه شد و گروه کنترل برنامه­ ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش، مقیاس‌های سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و اضطراب اجتماعی کانور را پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های به ­دست آمده، از روش­ های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های خودکارآمدی هیجانی تأثیر معناداری بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان داشته است. برنامه­ ها­ی آموزش مهارت­ های خودکارآمدی هیجانی، به دلیل رشد قدرت شناختی در کنترل عواطف و معوق گذاشتن آن­ها می ­توانند سازگاری اجتماعی نوجوانان را افزایش دهند و از سویی به دلیل تاکید این آموزش بر مهارت­ های خودکارآمدی و خودتنظیمی می ­توانند در کاهش اضطراب احتماعی نوجوانان موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of emotional self-efficacy training on social adjustment and social anxiety in adolescents

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effect of emotional self-efficacy training schedule on social adjustment and social anxiety of male students in the middle schools. So,  a sample of 34  students in second and third grades from the zone 2 of Rey city were selected by multi-stage random sampling. Groups had been matched with a view to academic achievement, parental education and IQ coefficient. They were randomly divided in two groups (20 students in experimental and 17 students in control group). The experimental group received emotional self-efficacy skills training schedule at eight meetings. And control group received no training. Pretest and posttest were an inventory including subscales like: California social adjustment and Kanver social anxiety. For the data analysis, descriptive statistics such as mean, standard deviation of the experimental group and control group scores and inferential statistical analysis of covariance was used. Generally, results showed that emotional self-efficacy skills training schedule increases student social adjustment and decreases social anxiety. Emotional self-efficacy skills training schedules can increase social adjustment due to the growing cognitive control of emotion and put them on hold, on the other hand because of the training emphasis   on the self-efficacy skills and self-regulation, it can be effective on  decreasing the social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional self-efficacy
  • social adjustment
  • social anxiety
  • Adolescents