طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57924

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی برنامۀ آموزش هوش هیجانی و بررسی اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری انجام شده است. این برنامه در ده جلسه دوساعته و به روش کارگاهی ارائه شده است. این پژوهش در زمرۀ طرح‌های شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. گروه نمونه با گزینش هدفمند شامل 28 نفر از نوجوانان دختر تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری بودند که با افت آزمودنی‌ها، یازده آزمودنی در گروه آزمایشی و دوازده نفر در گروه کنترل شرکت داشتند. در این پژوهش پرسشنامۀ رفتاری کودک (CBCL) و فرم خودسنجی نوجوانان (YSR) (آخنباخ و رسکورلا، 2001؛ مینایی، 1390) مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها‌ به روش تحلیل واریانس چندمتغیره با طرح اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که با آموزش برنامۀ هوش هیجانی، مشکلات رفتاری آزمودنی‌ها کاهش یافته، و اثربخشی برنامه تا مرحلۀ پیگیری نیز پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an emotional intelligence program and its effectiveness on decreasing behavior problems of adolescents with emotional and behavioral problems that living in single-parent families

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop an emotional intelligence training program and to evaluate its effectiveness on decreasing behavior problems of adolescents with emotional and behavioral problems that living in single-parent families. This program was offered through workshop which consisted of 10 sessions, two hours per session. The study utilized a quasi-experimental research method with pretest-posttest and follow-up with control group. The sample of the study was selected by a purposive sampling method and11 students in the experimental group and 12 students in the control group were among the adolescents with emotional and behavioral problems that living in single parent families. The instruments used in this study included Child Behavior Checklist (CBCL), and Youth Self Report (YSR), (Achenbach&Reskula, 2001; Minaee, 2012). The obtained data was analyzed using Repeated Measures of Analysis of Variance, which showed that emotional intelligence training program could significantly decrease behavior problems in adolescents with emotional and behavioral problems in single parent families

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence training program
  • Emotional and behavioral problems
  • Adolescents of Single parent families