بررسی رابطه‌ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57962

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه­ ی هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان می ­باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دبیرستان ­های شهر اصفهان (118نفر) در سال تحصیلی 92-1391 بودند و نمونه پژوهش شامل 92 نفر از این افراد بوده که با استفاده از روش نمونه ­گیری خوشه ­ای مرحله ­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه­­ رهبری خدمتگزار لاب (1999) و پرسشنامه ­­ هوش معنوی کینگ (2007). نمره کلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه­ ها به ترتیب 97/0 و 87/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته­ ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ­ها نشان دادکه بین هوش معنوی با نمره کلی رهبری خدمتگزار و کلیه مولفه­ های آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین مشاهده شدکه رابطه بین هوش معنوی و رهبری خدمتگزار در مدیران زن و مرد تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between spiritual intelligence and servant leadership In high school’s principals

چکیده [English]

The main object of this study was to survey the relation between spiritual intelligence and servant leadership of Isfahan high school's principals. The research method was descriptive with correlation type .the study population consisted of 118 principals in the high school year 2012-2013 of Isfahan city, whom 92 of them were randomly selected through stage cluster sampling .the research instruments included standardized questionnaires: servant leadership (Laub ,1999) and spiritual intelligence( King ,2000) questionnaires .in order to analyses data was used of  Pearson correlation coefficient and T test .results showed that there was a significant and positive relation between servant leadership and all of the components of spiritual intelligence .There was no significant difference between male and female principals in related to relationship between servant leadership and spiritual intelligence components

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Servant leadership
  • high school's principals
  • gender differences