ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57963

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی­ های روانسنجی، ساختار عاملی و نقطه برش پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (k-10) بر روی دانشجویان و آماده­ سازی آن به عنوان یک ابزار غربال­گری سلامت روانی بود. در این مطالعه ­ی روانسنجی، 500 دانشجو از دانشگاه ­های علوم پزشکی شهر تهران با روش نمونه­ گیری نسبی انتخاب شدند. مشارکت کنندگان به پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر پاسخ دادند و توسط مصاحبه­ گران آموزش دیده با فرم مصاحبه تشخیصی بین ­المللی مرکب مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی انجام شده تاییدکننده تک عاملی بودن پرسشنامه K-10 می باشد و مقادیر بار عاملی برای سنجش عامل اصلی بین 65/0 تا 84/0 به دست آمد. حساسیت، ویژگی و خطای کلی طبقه ­بندی برای بهترین نقطه برش پرسشنامه پریشانی روانشناختی که 8 بود، به ترتیب 81 درصد، 5/80 درصد و 5/16 درصد به دست آمد. همچنین نقطه برش با احتساب حساسیت حداکثری (100 درصدی) نمره 1 و ویژگی حداکثری (100 درصدی) نمره 27 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 93/0 و ضریب پایایی تصنیف و اسپیرمن- براون 91/0 به دست آمد. این پرسشنامه برای غربال­گری آسیب­ شناسی روانی در دانشجویان مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the 10 questions Version of the Kessler Psychological Distress Scale (K-10)

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties, factor structure and Kessler Psychological Distress Scale (k-10) cut-off point on the students and prepare it as a screening tool for mental health. In this study, 500 students of Tehran Universities of Medical Sciences were selected by proportional sampling. Participants responded to the Kessler Psychological Distress Scale and were interviewed by the trained interviewers with the Composite International Diagnostic Interview. Confirmatory factor analysis confirmed the K-10 questionnaire single factor and the values of factor loadings for the main factor were ​​between 65/0 and 84/0. The sensitivity, specificity and overall misclassification rate for the best cut-off point of the Kessler Psychological Distress Scale  (8) was respectively 81, 80/5 and 16/5 percent, respectively. The cut-off point, taking into account the maximum sensitivity (100%) was 1 and maximum specificity (100%) was 27. Cronbach's alpha reliability coefficient of and Spearman - Brown coefficient the Scale were 93/0 and 91/0 respectively. This questionnaire is suitable for screening of college students’ psychopathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • K-10
  • Cut-off point
  • Psychometric Properties
  • the Kessler Psychological Distress Scale