نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی دانشجویان

10.22059/japr.2015.58021

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی با بهزیستی ذهنی انجام شد. در این راستا، 467 دانشجو دررشته­ های مختلف (255 پسر و 212  دختر) از دانشگاه ­های شهر قوچان به روش خوشه­ ای چند مرحله ­ای انتخاب شدند و به نسخه فارسی سیاهه باورهای اساسی، پرسشنامه راهبردهای مدیریت زندگی، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس­ های عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاسخ دادند. یافته ­های پژوهش نشان داد که باور به دنیای معنادار، باور به خود مطلوب و راهبردهای مدیریت زندگی با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت معنادار دارند. باور به دنیای معنادار (43/0β=)، راهبرد بهینه­ سازی (13/0β=) و باور به خود مطلوب (12/0β=) توانستند روی هم رفته 32 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کنند. راهبردهای انتخاب و جبران نتوانستند در پیش­ بینی نمره بهزیستی ذهنی نقش قابل توجهی داشته باشند. به طور خلاصه، یافته ­ها همسو با فرض­ های نظریه CEST و SOC، نشان می­ دهند که باورهای مطلوب درباره خود و دنیا و استفاده از راهبردهای مدیریت زندگی با سطوح بالاتر رضایت از زندگی و عواطف مثبت همراه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Basic Beliefs and Life-Management Strategies in Students' Subjective Well-Being

چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship of basic beliefs and life-management strategies with subjective well-being. 467 university students (255 boys and 212 girls), selected through multistage cluster sampling, filled Basic Beliefs Inventory, Life-management Strategies Questionnaire, Satisfaction with Life Scale, and Positive and Negative Affects Scales. Results showed that belief in meaningful world, belief in favorable self, and life management strategies related positively and significantly to subjective well-being. Belief in meaningful world (β=0.43), strategy of optimization (β=0.13), and belief in favorable self accounted (β=0.12) for 32 percent of subjective well-being’s variance. Selection and compensation strategies could not contribute significantly to predict subjective well-being. In short, these results, in line with CEST and SOC, indicate that favorable beliefs about self and world and use of life management strategies are associated to higher levels of satisfaction with life and positive affect.          

کلیدواژه‌ها [English]

  • basic beliefs
  • life-management strategies
  • Subjective Well-Being