پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.58022

چکیده

نظریه‌ی خودتعیین‌گری بیان می‌کند که ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی که شامل سه نیاز خودمختاری، شایستگی و ارتباط است، منجر به انگیزش درونی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نیازهای بنیادین روانشناختی و انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر شهر تهران در درس ریاضی می‌پردازد. به این منظور، 382 دانش‌آموز دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از پنج مدرسه انتخاب شدند و به مقیاس انگیزش درونی و نیازهای بنیادین روانشناختی پاسخ دادند. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین انگیزش درونی و خودمختاری 062/0 است که نشان‌دهنده‌ی عدم وجود ارتباط بین این دو مؤلفه است. رابطه‌ی انگیزش درونی با مؤلفه‌های شایستگی 402/0، ارتباط با معلم 317/0 و ارتباط با هم‌کلاسی‌ها 237/0 به دست آمده است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که دو عامل شایستگی و ارتباط می‌توانند انگیزش درونی را پیش‌بینی کنند. به عبارت دیگر، 6/19 درصد واریانس شایستگی و ارتباط با معلم می‌تواند تغییرات انگیزش درونی را تبیین می‌کند. با توجه به سطح معناداری، مقدار به­ دست آمده معنادار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Intrinsic Motivation of Female Students through Basic Psychological Needs in Mathematics

چکیده [English]

Self-determination theory (SDT) states that satisfaction of basic psychological needs, including the need for autonomy, competence and relatedness will lead to intrinsic motivation. This study examines the relationship between basic psychological needs and intrinsic motivation of Iranian female students in mathematics. For this purpose, 382 students of five school responded to the scale of intrinsic motivation and psychological basic needs. The results show that the correlation coefficient between intrinsic motivation and autonomy is 0/062, which reflects the lack of relationship between these two components. The relationships obtained between intrinsic motivation and competence was, 0/402, relatedness with teacher was 0/317 and relatedness with classmates  was 0/273. Multiple regression analysis showed that competence and relatedness with teacher can predict intrinsic motivation. In other words, 19.6% of the variance associated with competence  and relatedness with teacher can explain the intrinsic motivation changes. Due to the significant level, the resulting amount is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intrinsic motivation
  • basic psychological needs
  • Competency
  • Autonomy
  • relatedness