تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مؤلفه‌های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.58398

چکیده

هدف  این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت ­های زندگی بر مؤلفه ­های رضایت زناشویی زنان ناشنوای کانون ناشنوایان ایران بود. از طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان ناشنوا کانون ناشنوایان  تهران در سال 93-94 بود. با استفاده از نمونه­ گیری مبتنی بر هدف، 3 زن ناشنوا انتخاب و به مدت  9 جلسه 45 دقیقه­ای، یک بار در هفته در برنامه آموزش مهارت‌های زندگی قرار گرفتند ابزار مورد استفاده، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سوالی بود. داده‌های حاصل از سنجش‌های مکرر به وسیله نمودارهای مقایسه روند پردازش شد و معناداری بالینی روند داده‌ها بر اساس فرمول درصد بهبودی محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد آموزش مهارت‌های زندگی باعث افزایش در خرده مقیاس‌های موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض و مدیریت مالی در گروه نمونه شده است. ولی در سایر خرده مقیاس‌ها افزایشی مشاهده نشد. ازاین ­رو، آموزش مهارت‌های زندگی باعث بهبود برخی از موارد مرتبط با رضایت زناشویی زنان ناشنوا می ­شود. مداخلات روانی- آموزشی به منظور تحکیم بنیان خانواده و بقای خانواده‌ها در بدو ازدواج به زوجین ناشنوا پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a life skills training program component Enrich marital satisfaction of Iranian Deaf Women

چکیده [English]

The present study aimed to examine the impact of life skills training on the Components marital satisfaction of deaf women in the Iranian Deaf Association(IDA). A multiple-baseline, single-case experimental design was used. The statistical population consisted of all deaf women in the IDA, in 2014-2015. A total of 3 deaf women who met the inclusion criteria were selected using a purposeful sampling method. They participated in a 9-session life skills training program for 45 minutes a week. The instrument used in the present study was the 47-item version of the ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS). The data from repeated measures were processed using the trend comparison charts, and the clinical significance of the data was calculated using the recovery rate formula. The results from the trend comparison charts, recovery rate formula, and visual analysis showed that the life skills training improved in Subscales of personality issues, marital relationship, conflict resolution  and financial management is in the sample. There was no increase in the other subscales. Therefore, life skills training can be appropriate to strengthen family foundation and improving marriage durability at the beginning of marriage, for deaf couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skills training program
  • Iranian Deaf Women
  • component marital satisfaction