طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.58413

چکیده

ناتوانی در برقراری ارتباط، از جمله خصیصه­ های آشکار افراد اتیسم محسوب می­ شود. تحقیق حاضر با هدف طراحی آموزش برنامه مهارت­ های پیش­ کلامی، به منظور بهبود و افزایش مهارت ­های ارتباطی کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شده است و از نوع تحقیقات آزمایشی با پیش ­آزمون، پس ­آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال اتیسم مراکز ­ویژه کودکان اتیسم شهر تهران در سال 94-95 بود. تعداد 20 کودک پسر اتیسم با عملکرد بالا، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برنامه مداخله در 20 جلسه آموزش متوالی، در مرکز اتیسم دوم آوریل تهران، برای گروه آزمایش و خانواده ­های آنها با استفاده از نمایش ویدئویی، نقش بازی و داستان ­گویی آموزش داده شد. از آزمون محقق­ ساخته مهارت ­های پیش­ کلامی و آزمون نیمرخ رشد زبان (Told)، برای ارزیابی مهارت­ های ارتباطی استفاده شد. اطلاعات حاصل، توسط آزمون ­های تحلیل واریانس و اندازه ­گیری مکرر تحلیل شدند و نتایج نهایی نشان داد که همه فرضیه­ های این پژوهش، در سطح آلفای 05/0< p معنی­ دار شدند. یافته­ های حاصل نشان دادند که این برنامه، موجب بهبود و افزایش معنادار مهارت ­های برقراری ارتباط گروه آزمایش شد. اما این بهبودی در شرکت ­کنندگان گروه کنترل ایجاد نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Preverbal Skills Training Program and Studying its Effectiveness on High- Functional Autistic Children's Communication Skills

چکیده [English]

Communication impairment and interaction problems are obvious characteristics of children with autism disorder. This research aimed to design the preverbal skills training program, and study its effectiveness on high- functional autistic children's communication skills. This research is an experimental research in which students with higher scores in autism high functional scale were selected by available sampling method among all the students with autism disorders in Tehran autism schools and centers in 1394-95. Among high- functional autistic children, 16 boys; 8 in experimental and 8 in control grope were selected as statistic sample. Preverbal skills training program were taught in 20 sessions in Tehran April2 autism center. Teaching of language developing (TOLD) test was used for the assessment of communication skills. The validity of this scale confirmed by specialists and its reliability was reported in 0/74 to 0/96. Data were analyzed by advanced statistical methods such as repeated measures and MANCOVA. The results showed that all hypothesis of this research significantly were accepted and Preverbal skills training program, led to Modify and increas the communication skills of HFA children in experimental groupe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preverbal skills
  • Communication skills
  • high functional autism