اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.58414

چکیده

مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی، نقش انکارناپذیری در کیفیت زندگی و سلامت روان‌شناختی اجتماعی، معنوی و جسمانی دارد. ارتقای این مهارت‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین و مربیان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم صورت‌بندی شد. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و شامل یک پیش ­آزمون و پس‌ آزمون بود که در هر دو گروه آزمایش و گروه گواه انجام شد. از بین کودکان واجد شرایط، 20 نفر از کودکان مبتلا به اوتیسم با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش انتساب گردیدند و سپس گروه آزمایش در طول سه هفته آموزش ‌دید. در این پژوهش از مقیاس درجه‌بندی کودکی اوتیسم (GARS) به عنوان ابزا‌ری برای سنجش بهبودی کودکان استفاده‌ شد و ‌داده‌های جمع‌آوری‌شده، با استفاده از کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان‌ داد که روش قصه‌‌‌‌درمانی به‌طور معناداری در سطح‌ P<0/05 در کاهش علائم اوتیسم، بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان دارای اوتیسم مؤثر است. البته این روش در بهبود رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری کودکان تأثیر معناداری نداشت. با توجه به مزایای این مداخله در درمان و اهمیت افزایش جلسات قصه‌ درمانی برای کودکان مبتلا به اوتیسم، توصیه‌ می‌شود این روش‌ درمانی در کنار‌ روش‌های مرسوم به جامعه اوتیسم به خصوص مادران ارائه ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Narrative Therapy on improvement of ‎communication ‎and ‎social ‎ Interaction of children with autism

چکیده [English]

The study designed to evaluate the effectiveness of  Narrative Therapy on improvement of Verbal Skills ‎and ‎social ‎communication of children with autism.Research design was  quasi-experimental  that included a pretest and posttest that was conducted on both the experimental group, and control group. 20 children with autism were recruited through Simple random sampling and randomly assigned to control and experimental groups.The experimental group was trained during three weeks. Childhood Autism Rating Scale (GARS) were used as the instruments for measuring improvement of children’s autistic features.  And the data collected from pre-test and post-test were analyzed by use of covariance. Results showed that Narrative Therapy was significantly effective in decreasing symptoms of autism. Also, in speech/language, communication and sociability subtests significant result was observed (P<0.05(whereas in Stereotyped and repetitive Behavior subtests there were not any statistically significant results. According to benefits of this intervention in treatment and importance of increasing Narrative Therapy sessions for children with autism, it is recommended this therapy method in conjunction with conventional methods to be offered to Society of Autism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • Verbal Skills
  • ‎social ‎communication
  • Stereotyped and repetitive Behavior
  • Narrative Therapy