اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.58504

چکیده

امروزه اعتیاد یک تهدید بسیار مهم برای سلامت نظام خانواده به حساب می­آید. به ­نظر می­رسد درمان ­های موج سوم شناختی ­رفتاری با تأکید بر ذهن­ آگاهی و توجه بر انعطاف­ پذیری روانشناختی، در بازتوانی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای فرزند و همسر مؤثر باشند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مشاوره شناختی ­رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای فرزند و همسر انجام شد. پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی و طرح پیش ­آزمون-  پس ­آزمون با گروه کنترل  بود. جامعه ­آماری این پژوهش زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای فرزند و همسر بستری در کمپ­ های ترک اعتیاد شهر شیراز بودند. با استفاده از روش نمونه­ گیری در ­دسترس 30 زن وابسته به سوء مصرف مواد دارای فرزند و همسر انتخاب شد. از مقیاس خود­کارآمدی عمومی (GSE) و رضایت زناشویی  هادسون (IMS) به عنوان پیش ­آزمون- پس ­آزمون در این پژوهش استفاده شد و داده­ ها با استفاده از روش ­آماری تحلیل کو­واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ­ها حاکی از آن بود که مشاوره –شناختی ­رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای فرزند و همسر موثر بوده، و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، مشاوره مبتنی بر تعهد و پذیرش، خودکارآمدی و رضایت زناشویی را در زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای فرزند و همسر افزایش می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Acceptance and commitment consultation (ACT) on self-efficacy and marital satisfaction substance using married women with children

چکیده [English]

Addiction is regarded as a crucial threat for family health. It seems that the third wave of cognitive behavioral therapies with an emphasis on mindfulness and psychological resilience are effective in the rehabilitation of substance using married women with children.The present study intended to assess the effectiveness of acceptance and commitment counseling for self-efficacy and marital satisfaction in substance using married women with children. The method of the present study was quasi-experimental and its design was pretest-posttest with a control group. The statistical population included all the substance using married women with children who were in drug rehabilitation centers of Shiraz city. Thirty substance using married women with children were selected via convenience sampling method. General Self-Efficacy Scale (GSE) and Hudson Index of Marital Satisfaction (IMS) were used as pretest and posttest in this study and the data were analyzed using ANCOVA.The results suggested that ACT had a significant effect on the participants' self-efficacy and marital satisfaction and there was a significant difference between the 1 acceptance and commitment counseling improves self-efficacy and marital satisfaction in substance using married women with children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third wave of cognitive behavioral therapy
  • Self-Efficacy
  • Marital Satisfaction
  • Addiction
  • health of family