بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.60974

چکیده

عصر حاضر، عصر شبکه‌ها است. عصری که در آن شکل­گیری شبکه‌های گوناگون اجتماعی آنلاین، شیوه‌های ارتباطی زیادی را به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعی معرفی کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان شهر قزوین انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 210 نفر از دانشجویان است که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌‌ای چند مرحله‌‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه چند وجهی حمایت اجتماعی و پرسشنامه اعتیاد به فیسبوک برگن بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین نمره کلی حمایت اجتماعی ادراک شده و همچنین زیرمقیاس‌های حمایت اجتماعی از سوی خانواده و اطرافیان با استفاده از شبکه­های اجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0P<). همچنین بین حمایت اجتماعی از سوی دوستان با استفاده از شبکه­های اجتماعی رابطه­ معناداری وجود ندارد (01/0<P). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که حمایت اجتماعی می‌تواند واریانس استفاده از شبکه­های اجتماعی را به طور معنادار تبیین کند (216/0-= β ،190/3-t=). بدین صورت که 7/4 درصد واریانس مربوط به استفاده از شبکه­های اجتماعی به وسیله متغیر حمایت اجتماعی از سوی دوستان تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between family function with use of social networks in high school students

چکیده [English]

We livein the era that  are seeing the growing use of social networks among family members especially youth. This study was conducted to investigate relationship between family function and use of social networks among high school students.The type of this study was correlational and conducted in 2015-16. The study population included all high school students in the second period of Qazvin. 175 students were selected by multistage random cluster sampling method. The study devices included BFAS (Bergen Facebook Addiction Scale) and FAD (Family Assessment Device). Both descriptive and analytical Pierson and stepwise regression were used to analyze the data.Results of  Pearson correlation coefficient showed  that there is a significant positive relationship  between dimensions of family function  and social networks use. Meanwhile stepwise regression analysis  showed  that the roles and relationship variables predicted  1/43 percent of the variance related to the use of social networks.Family function provides the amount of social networks use and there is a positive relationship between the family function  and the use of social networks in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • family function
  • students