اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر هماهنگی حرکتی کودکان 5-8 ساله با نشانگان داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.61087

چکیده

کودکان مبتلا به سندرم داون دارای مشکلات حسی- حرکتی و ضعف انگیزشی هستند، و از آنجا که مهارت­ های حرکتی نقش مهمی در مهارت­ های ادراکی - حرکتی و یادگیری آموزشگاهی دارد، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده ­محور بر بهبود هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به سندرم داون (5-8) ساله انجام گرفته است. جامعه آماری شامل والدین کودکان 5- 8 سال مبتلا به سندرم داون ساکن در اصفهان بود. روش پژوهش شبه تجربی و از طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور از بین والدین دارای فرزند مبتلا به سندرم داون 5 تا 8 ساله، 30 نفر با روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش ده جلسه آموزش یکپارچگی حسی را دریافت نمودند. برای بررسی مهارت هماهنگی حرکتی کودکان از مقیاس رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی استفاده شد و داده ­ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد هماهنگی حرکتی دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس ­آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p≤). بنابراین، م ی­توان نتیجه گرفت که آموزش یکپارچگی حسی خانواده ­محور بر بهبود هماهنگی حرکتی کودکان مبتلا به سندرم داون 5-8 مؤثر است و می ­توان از این برنامه، به عنوان یک روش سودمند در توانبخشی کودکان با مشکلات حرکتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Family-Centered Sensitive Integration on Coordination Motor in Down`s Syndrome Children

چکیده [English]

Down`s syndrome children have sensitive- motor problems and motivational weakness and in case of motor skills have important role in perceptional motor skills and academic learning, this research conducted to investigate the efficacy of family-centered sensitive integration education coordination motor for 5 to 8 years old Down`s syndrome children. Statistical society included parents of 5 to 8 years old Down`s syndrome children living in Isfahan. The study was designed by Quasi-experimental method with pre and post-tests in experimental and control groups. In this case, 30 family who had 5 to 8 years old Down`s syndrome children, were selected by accessible sampling method and randomly divided in control and experimental groups and then Parents who were in experimental group participated in ten educational sessions of sensitive integration manner. In order to investigate the children`s coordination motor skills, Lincoln Ozretski `s Motor development scale was used and the data were analyzed through analysis of covariance method. Results showed that there was a significant difference between coordination motor skills of two groups in post-test (p≤0/001). it can be concluded that family-centered sensitive integration education is effective on improvement of coordination motor of 5 to 8 years old Down`s syndrome children and this program can be useful for rehabilitation of children with motor problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Down`s syndrome
  • coordination motor
  • family-centered sensitive integration education