بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.61088

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه جهت­گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر تهران انجام گرفت. پژوهش از نوع همبستگی بود. به این منظور، از مجموع خانه­های سالمندان شهر تهران که از ٤٢٠٠ سالمند نگهداری می­کنند، ١٠ خانه سالمند به صورت تصادفی انتخاب، و بر اساس جدول مورگان ٣٥٠ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی، مقیاس شاخص ارزش­مندی زندگی و مقیاس جهت­گیری مذهبی آلپورت بود. برای تحلیل داده­ها  از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی (حیطه روانشناختی و روابط اجتماعی) رابطه  معنادار دارد. در واقع احساس معنا بیشترین سهم را (٥٢٪) در پیش­بینی کیفیت زندگی دارد. اما جهت­گیری مذهبی درونی ٤٨٪ و جهت­گیری بیرونی ١٨٪ کیفیت زندگی را پیش­بینی می­کند. با توجه به نتیجه پژوهش، بالا بودن احساس معنا در زندگی سالمندان باعث بهبود کیفیت زندگی آنها می­شود. هر چند توجه به کیفیت زندگی همه سالمندان یکی از چالش­های مهم قرن حاضر است، اما سالمندان مقیم آسایشگاه­ها از اولویت بیشتری برخوردارند، چرا که سالمندان مقیم آسایشگاه جزء آسیب پذیرترین قشر سالمند هستند.                                                                                                                                                                                           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Religious Orientation, Meaning in life and Quality of life

چکیده [English]

This research is functioned to investigate the relation between Religious Orientation, Meaning in life  and Quality of life in Elderly at 1391-92th in Tehran. This research was a correlation study. For this purpose,participants were 350 Elders that were selected from nursing home.The research instruments were,Allport Religious Orientation  inventory  and Quality of life Inventory( WHOQOL-BREF questioner) and meaningful life scale. data were analyzed by using SPSS15 by using of  indicators descriptive statistics (frequency, mean, SD), Pearson and Regression.. The results showed a relationship between  Meaning in life and Quality of life.Meaning in life can predict(٪52) Quality of life.Internal religious Orientation can predict  (٪48) Quality of lif. Exterior religious orientation can predict  (٪18) Quality of lif. The results showed, High meaning in life of elders  improves their quality of life. Although the quality of life for all the elders, is one of the major challenges of this century, Elders living in nursing homes are in priority.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Orientation
  • Meaning in life
  • quality of life
  • Elderly