ارزیابی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.61276

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ((MBCT بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد می‌باشد. این مقاله پژوهشی نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌‌­آزمون– پس‌آزمون با گروه کنترل است که در آن تأثیر تکنیک­های شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ((MBCT بر بهبود تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد 18 تا 30 سال مورد بررسی قرار گرفت.‌‌‌‌‌ نمونه­های مورد پژوهش از چهار باشگاه‌ بدنسازی تهران (آرین، جنوب شرق، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چمران و اسپینا) در تابستان 1394 با روش نمونه­گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب شدند: از میان کل ورزشکاران بدنسازمردیکه دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، تعداد 32 نفر با نمره 46 تا 170 (تصویر بدنی بد و متوسط) در پرسشنامه تصویر ‌بدن MBSRQ، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 16 نفر) گمارش شدند. افرادی که در گروه آزمایش قرار گرفتند در 8 جلسه درمان گروهی 2 ساعته به صورت هفتگی شرکت نمودند، اما افراد گروه گواه درمانی دریافت نکردند. پس از پایان درمان، پس­آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس گویای اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ((MBCT بر علائم بالینی اضطراب بود. آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ((MBCT می­تواند منجر به بهبود تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT( on the body image in the body-building athletes

چکیده [English]

The main goal of this study was to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT( on the body image in the
body-building athletes.This study employed a
semi-experimental study design with pretest and posttest and the control group,
in which of effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT( techniques to improve body image in the 18 to 30 years  body-building athletes in  four gyms
(Aryan , South east , Chamran and Spina) in Tehran in summer 1394 ،was stood.In this
study convenience sampling method was used based on purpose.So that among the
bodybuilders who had the  criteria of
entrance to the study ,32 people with the score of 12 to 26(mild to moderate in
the Beck Anxiety Inventory and with the score of 46 to 170(bad and average)on
body image questionnaire MBSRQ selected and randomly divided into two groups
(each group, n = 16), were counted.People who are in the
experimental group were participated in 8 sessions each was 2 hours once a
week, the control group did not receive any treatment. After the treatment,
post-test was performed on both groups.The results of the analysis of
covariance indicates the effectiveness of Mindfulness-based cognitive
therapy (MBCT) on body image is effective (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive therapy
  • Mindfulness
  • Body Image
  • athlete
  • bodybuilder