تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61421

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک دلبستگی با افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر می‌باشد. برای تحقق این هدف، 300 نفر از مراقبان خویشاوندی که از مبتلایان آلزایمرِ تحت پوشش انجمن آلزایمر ایران در سال 1393 مراقبت می‌کردند و ملاک‌های پیش فرض ورود به پژوهش را داشتند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد مقیاس‌های دلبستگی بزرگ‌سالان (RAAS)، افسردگی، اضطراب واسترس (DASS21) و احساس گناه مراقب را تکمیل نمایند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) نشان داد که میان سبک‌های دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی و شاخص‌های افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معنی داری وجود دارد (01/0p<). احساس گناه مراقب بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبان تأثیر دارد (01/0p<). نوع مراقبت مراقبان به صورت تمام وقت و نیمه وقت با احساس گناه مراقبان رابطه معنی داری ندارد (01/0p>). احساس گناه مراقب برای رابطه دلبستگی ایمن و دلبستگی اضطرابی با متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس نقش میانجی داشت، اما در رابطه با دلبستگی اجتنابی تنها در رابطه با متغیر اضطراب نقش میانجی را ایفا کرد (01/0p<). نتیجه­گیری می‌تواند بر اساس تأثیر میانجیگری احساس گناه مراقبان بیمار و تغییرات در میزان افسردگی، اضطراب و استرس آنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attachment Styles and Depression, Anxiety, and Stress Mediated by Guilt Feelings of Family Caregivers who are affected by Alzheimer’s: a Structural Model

چکیده [English]

The present study investigated the relationship between attachment styles and depression, anxiety, and stress mediated by guilt feelings of caregivers who were providing care for individuals with Alzheimer family members. To fulfill the stated goal 300 family and relative caregivers who were under coverage of Alzheimer’s Association in 2013 were selected by means of accessible sampling procedure and the following measure were given to them to complete: Revised Adult Attachment Scale (RAAS), depression, anxiety and stress (DASS 21), and questionnaire of guilt feelings in care givers. analysis of data by means of structural equation modeling showed a direct significant relation between attachment styles and indices of depression, anxiety and stress. Secure attachment showed a negative significant correlation with depression, anxiety and stress, while avoidant and anxious attachment styles showed a positive significant relation with depression, anxiety, and stress. Guilt feeling had a significant impact on depression, anxiety, and stress of caregivers (p<0.01). Kinds of providing care as full time, part time were not statistically significant. Guilt feeling of subject mediated the relation between secure and anxious attachment styles with anxiety (p<0.01). Guilt feeling mediated the relation between attachment styles mental health of individuals.
Keyword: Attachment styles, Depression, Anxiety Stress, Guilt feeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • Depression
  • Anxiety Stress
  • Guilt feeling