رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61422

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه­های تابعه وزارت علوم، تحقیات و فناوری به استثنای دانشگاه پیام نور و جامع علمی‌- کاربردی است. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه‌گیری به شکل سرشماری بوده و نمونه برابر جامعه تلقی می‌گردد. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای 92 ماده‌ای بود که ابعاد مختلفی از قبیل اطلاعات جمعیت­شناختی، عوامل خطر و محافظت­کننده، سبک­های مقابله‌ای، عوامل مرتبط با خودکشی و سوء­ مصرف مواد و نگرش نسبت به مشاوره را شامل می‌شود. تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های توصیفی انجام گرفت. نتایج نشان داد پسران در مقایسه با دختران بیشتر در معرض خطر سوء­ مصرف مواد قرار دارند؛ دانشجویان خوابگاهی در مقایسه با دانشجویان غیر خوابگاهی در معرض خطر بیشتری برای سوء مصرف مواد هستند؛ بهره­گیری از اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با در معرض خطر سوء مصرف مواد بودن رابطه معکوس دارد؛ در معرض خطر مواد بودن با شیوه‌های مقابله با استرس هیجان مدار و اجتنابی رابطه مستقیم معنادار نشان می­دهد؛ دختران در مقایسه با پسران در معرض میزان بیشتری از خطر خودکشی قرار دارند؛ دانشجویان خوابگاهی در مقایسه با دانشجویان غیرخوابگاهی در معرض خطر خودکشی بیشتری هستند؛ بهره­گیری از اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با میزان خطر خودکشی رابطه معکوس دارد؛ میزان خطر خودکشی با شیوه مسئله مدار مقابله با استرس رابطه معکوس معنادار، و با شیوه­های هیجان مدار و اجتنابی رابطه مستقیم معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk and Protective Behaviors and Related Factors among Students of Ministry of Science

چکیده [English]

This research aimed to study risk behaviors and related factors in Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) students. The Population of Study were all of MSRT students, except Payam Noor University and Elmi Karbordi University. Due to the nature of research (census), Statistical population and sample has been equally considered. A 92 item questionnaire used as data gathering instrument. The questionnaire measures different dimensions, such as demographic information, risk factors, protective factors, coping styles, suicide related factors, substance abuse and attitude to counseling. Data analysis was done by descriptive methods. Results showed Boys compared with girls are more at risk for substance abuse; Dormitory students compared with non-dormitory students are more at risk for substance abuse; religion and social support have negative correlation with substance abuse; emotional and avoidance coping styles, have positive correlation with substance abuse; Girls compared with boys are more at risk for suicide; Dormitory students compared with non-dormitory students are more at risk for suicide; religion and social support have negative correlation with suicide; emotional and avoidance coping styles, have positive correlation with suicide and problem based coping style has negative correlation with suicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Risk Factor
  • protective factor
  • Student