بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت های حرکتی کودکان با آسیب بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61423

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت‌­های حرکتی کودکان با آسیب بینایی بود. تعداد 30 دانش‌آموز پسر با آسیب بینایی (15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش) در دامنه سنی 7 تا 11 سال از مدرسه شهید محبی تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان بر اساس عملکرد حرکتی که به وسیله آزمون رشد حرکتی لینکلن ازرتسکی انجام گرفت، همسان و در گروه‌­های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در برنامه آموزشی به مدت 20 جلسه 45 دقیقه­ای شرکت کردند و گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره پرداختند. جمع‌آوری اطلاعات برای کل شرکت‌ کنندگان به شکل  پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری انجام گرفت. به منظور مقایسه دو گروه، از مدل آماری تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل تفاوت معناداری را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مهارت‌های حرکتی)حرکات درشت) نشان دادند         (001/0P<). بنابراین، می‌توان گفت برنامه آموزشی تحرک و جهت‌­یابی می‌تواند برنامه مناسبی جهت افزایش مهارت‌های حرکتی درکودکان با آسیب بینایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the effectiveness of mobility and orientation training on the motor skills of children with visual impairment

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of mobility and orientation training on the motor skills of children with visual impairment. 30 male students with visual impairment (15 subjects in control group and 15 subjects in experimental group) with age ranging from 7 to 11 years from Shahid Mohebbi School in Tehran were selected.  The participants were and randomly assigned to experimental and control groups according to motor performance that was performed by Oseretsky Lincoln motor development test. The experimental group participated in a training program for 20 sessions of 45 minute and the control group performed their daily activities. Data collection was carried out for all participants in the form of pre-test, post-test and follow-up. In order to compare the two groups, the statistical model of multivariate analysis of covariance was used. The results showed a significant difference in the experimental group compared with the control group in terms of motor skills (P<0/001). Thus, it can be said that the training program of mobility and orientation can be useful to improve the motor skills of children with visual impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobility and orientation
  • motor skills
  • visual impairment
  • children