پیش‌بینی موفقیت در ریاضیات بر اساس سبک‌های فرزندپروری و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61424

چکیده

این تحقیق با هدف پیش‌بینی موفقیت در ریاضیات بر اساس سبک‌های فرزندپروری و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش­آموزان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن تمام دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان کاشان بود. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی 200 دانش­آموز انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری خلیلی و خورشیدی و نمرات درس ریاضی دانش‌آموزان در امتحانات پایان ترم بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها از روش همبستگی و رگرسیون چندمتغیری همزمان برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته­ها نشان داد بین موفقیت در ریاضیات و متغیرهای سبک­های فرزندپروری شامل: مستبد، سهل‌گیر و بی‌مسئولیت رابطه معنادار منفی، و در سبک قاطع رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین بین موفقیت در ریاضیات و طرحواره‌های قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری رابطه معنادار منفی وجود دارد. یافته­ها نشان داد طرحواره‌ی ناسازگار قطع ارتباط و طرد و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و سبک‌های فرزندپروری مستبد، سهل‌گیر و قاطع توان پیش‌بینی‌ موفقیت در ریاضیات را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict success in mathematics based on parenting styles and early maladaptive schemas in students

چکیده [English]

The purpose of the present study was to predict student's success in mathematics based on the parenting styles and early maladaptive schemas. This was a correlational study, and the target population consisted of all male guidance school students in Kashan city , from which a representative sample of  200 students were selected through cluster random sampling technique. Research tools consisted of the Yung's Early Maladaptive Schema questionnaire, the khalili and khorshidi parenting style questionnaire and math scores in the final exams. After data collection, the data were analyzed using correlation and multiple regression analysis. The Results showed that there were significant negative relationships between success in mathematics and some of the variables of parenting style including Authoritarian, Permissive and irresponsible, while a significant positive relationship between success in mathematics and decisive parenting style has been found. Furthermore, negative significant relationships between success in mathematics and several early maladaptive schemas including disconnection, rejection, over vigilance and inhibition has been observed. The multiple regression analysis showed that, of the early maladaptive schemas, disconnection, rejection, over vigilance and inhibition, and of the parenting styles authoritarian, permissive and authoritative were powerful predictors of success in mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting styles
  • Early maladaptive schemas
  • success in mathematics