ارتباط ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و رضایت‌مندی زوجین: بررسی نقش میانجی شیوه های مقابله مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61425

چکیده

مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط مذهب و رضایت زناشویی، به طور عمده با استفاده از پرسشنامه­های سنجش باورهای عمومی دینی انجام شده­اند و مطالعات محدودی به طور خاص به بررسی باورهای مذهبیِ زوجین در رابطه زناشویی پرداخته­اند. به همین منظور، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی شیوه­های مقابله مذهبی در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و رضایت­مندی زناشویی زوجین انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. 223 نفر از دانشجویان متأهل دو دانشگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همسران آن­ها برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از مقیاس ایمان در رابطه زناشویی رضاپور و همکاران (1392)، مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران (2000) و شاخص رضایت زناشویی هادسون (1992) جمع­آوری و با استفاده از آزمون­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که رضایت زناشویی با تمامی ابعاد ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویی و شیوه مقابله مذهبی مثبت همبستگی معنی­دار مثبت داشت. بین شیوه مقابله مذهبی منفی با رضایت زناشویی نیز همبستگی منفی معنی­دار وجود داشت (05/0>p). ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویی و مقابله مذهبی قادر به پیش­بینی معنی­دار رضایت زناشویی افراد بود و همچنین مقابله مذهبی در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویی و رضایت زناشویی نقش میانجی معنی­داری ایفا می­کرد. با توجه به یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و داشتن یک نگرش مذهبی به ازدواج می­تواند با تأثیرگذاری بر شیوه­های مقابله مذهبی، باعث افزایش رضایت زناشویی افراد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Belief in Manifestation of God in Marital Life and Marital Satisfaction: Investigate the Role of Religious Coping as a Mediator

چکیده [English]

The most of studies investigating the relationship between religiosity and marital satisfaction, carried out by using common religious beliefs questionnaire and not specially investigate religious beliefs about marital life. For this, the present study carried out for investigate the role of religious coping as a mediator in relationship between belief in manifestation of god in marital life and marital satisfaction. This study was a correlational research carried out in 223 students (and their spouses) of universities of the army of the guardians of the Islamic revolution. Data were gathered by religion in marital relationship scale (Rezapour & et al, 2013), religious coping (Pargament & et al, 2000) and index of marital satisfaction (Hudson, 1992) and then were analyzed by correlational and regression analysis and structural equation modeling. The results showed that marital satisfaction positively and significantly correlated with all dimensions of manifestation of God in marital life and positive religious coping. There was a negative correlation between marital satisfaction and negative religious coping (p< .5). Belief in manifestation of God in marital life and religious coping significantly predict marital satisfaction and religious coping had a significant role in mediating the relationship between manifestation of God in marital life and marital satisfaction. Based on these Findings can conclude that belief in manifestation of God in marital life and a religious attitude to marriage can increase marital satisfaction by influenced in religious coping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in Manifestation of God
  • marital life
  • Religious coping