دلبستگی به معلم و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61426

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت رابطه معلم-دانش­آموز تحت عنوان دلبستگی به معلم (دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی) به عنوان عامل اثرگذار بر درگیری تحصیلی در دانش­آموزان دختر و پسر انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح آن از نوع علی- مقایسه­ای، همبستگی و رگرسیون گام به گام می­باشد. 289 دانش­آموز دختر و 282 دانش­آموز پسر از شهر همدان در رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی در دروس شیمی و فیزیک، به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای  مورد بررسی قرار گرفتند. آنان پرسشنامه­های ابعاد درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011) و مقیاس محقق ساخته سه بعدی دلبستگی به معلم را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی به معلم و رابطه دلبستگی اجتنابی به معلم و درگیری تحصیلی، در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد، ولی بین رابطه دلبستگی ایمن به معلم و درگیری تحصیلی تفاوت معنی­دار مشاهده نشد. در گروه دختران، دلبستگی ایمن به معلم، پیش­بین درگیری تحصیلی بالا و در گروه پسران، دلبستگی ایمن به معلم پیش­بین درگیری تحصیلی بالا و دلبستگی اجتنابی به معلم پیش­بینی کننده درگیری تحصیلی پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attachment to the teacher and academic engagement among female and male students

چکیده [English]

This
study aimed to evaluate the quality of teacher-student relationship as an
attachment to the teacher (secure attachment, avoidant attachment, and anxious attachment) as
factors influencing academic engagement in male and female students through are
examined.­ This
research method is descriptive (non-experimental) and its design is
causal-comparative, correlation and stepwise regression. 289 female students
and 282 male students were selected as the sample in Hamedan in the field of Mathematics-Physics and Empirical
Sciences in chemistry and physics
by the method of multistage cluster sampling and completed Rio and Tseng
questionnaire of aspects of academic engagement (2011) and researcher-made
three-dimensional scale of attachment to teacher. Results showed that there is a significant difference between the two
groups in avoidant attachment style to the teacher. Also, the difference between avoidant attachment relationship
with academic engagement, in two groups was significant. ­But ­between Secure
attachment relationship with academic engagement, in two groups significant
difference was not  observed. Moreover, in females, secure attachment to the
teacher was predictor of  high academic
engagement. in boys, secure attachment to teachers was
predictor of high academic engagement and avoidant attachment to the teacher
predictor of low academic engagement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secure Attachment
  • Avoidant attachment
  • Anxious attachment
  • academic engagement