اثربخشی مدیریت حافظه ی هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک های حل تعارض نوجوانان و والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61427

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر افکار منفی خودآیند و تاکتیک­های حل تعارض نوجوانان و والدین می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی نوجوانان پسر شهر بوشهر می­باشد. نمونه پژوهش حاضر شامل 34 نفر از نوجوانان پسر است که به صورت نمونه­گیری در دسترس از دبیرستان دکتر حسابی بوشهر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس تاکتیک­های حل تعارض نوجوان با والدین اشتراوس (1990) و مقیاس افکار خودآیند منفی هالان و کندال (1980) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها­ی نیز از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت حافظه هیجانی سبب افزایش استفاده از تاکتیک حل تعارض استدلال با پدر و مادر و کاهش پرخاشگری کلامی با مادر و همچنین کاهش همه مؤلفه‌های افکار خودآیند منفی شده است. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری و بهبود مشکلات هیجانی و شناختی نوجوانان و کاهش آسیب­های خانواده در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Emotional Memory Management on negative automatic thoughts and adolescent conflict resolution tactics with parents

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the effect of emotional
memory management intervention on negative automatic thoughtsandadolescent
conflict resolution tactics with parents. The statistic society in this study
consisted of all adolescent boys that lived in Bushehr city in 2016. The sample
include 34 boy adolescents that selected via available sampling from Bushehr
Dr. Hesabi school and were randomly allocated to intervention (n=17) and
control (n=17) groups.  For data gathering Negative Automatic Thoughts
Questionnaire and Conflict Resolution Tactics Scale were used. The data were
analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that,
emotional memory management intervention has been increased conflict resolution
tactics arguments and has been decreased conflict resolution tactics verbal
aggression with mother. Also, it has been decreased all element of   negative automatic thoughts. These findings
have important implications for predicting and improving adolescent’s emotional
problems and decreasing family injures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional memory management
  • Negative automatic thought
  • Conflict resolution tactics
  • Parent- adolescent relationship
  • Adolescent