نقش شناخت اجتماعی در آسیب‌شناسی روانی: مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی و همتایان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61431

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و همتایان سالم انجام شده است. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری پژوهش، عبارت بود از کلیه افراد مبتلا به افسردگی اساسی بیمارستان روان­پزشکی رازی و همتایان سالم (به‌عنوان گروه گواه) که بر این اساس، 31 بیمار دچار افسردگی اساسی و 40 فرد بهنجار انتخاب شدند. داده­ها از طریق آزمون ذهن­خوانی از طریق تصویر چشم بارون- کوهن، پرسشنامه سبک‌های اسنادی و سیاهه افسردگی بک گردآوری شد. به ‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و t استودنت استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین سبک اسنادی دو گروه در مورد وقایع مثبت و منفی وجود دارد (05/0 >P ). افراد مبتلا به افسردگی اساسی، برای رویدادی­های منفی، سبک­های اسنادی درونی، پایدار و کلی و برای رویدادهای مثبت، سبک­های اسنادی بیرونی، ناپایدار و اختصاصی به کار می­برند. همچنین آزمون t استودنت نشان داد که افراد افسرده توانایی پایین‌تری در مهارت ذهن­خوانی نسبت به همتایان سالم دارند (05/0 >P ). طبق یافته­های پژوهش حاضر، سبک اسنادی بدبینانه و نقص در مهارت­های ذهن­خوانی می­تواند به عنوان فرضیه سبب­شناختی در افسردگی مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social cognition in psychopathology: Comparison of theory of mind and attributional style in patients With major depression disorder and healthy peers

چکیده [English]

This study aimed to compare theory of mind and attributional style in patient with major depression disorder and healthy peers. A causal-comparative study was used in this research. Statistical population of this research include all patients with major depression disorder of  Razi Psychiatry Hospital. The sample consisted of 31 patient with major depression disorder, and 40 healthy peers who were selected via availabla sampling method. For data collection, were administered for every 2 groups the reading the mind in Baron-Cohen eyes tests and attributional styles questionnaire. Then the data was performed in program spss version 21 using multivariate analysis of variance (MANOVA) and t student test.Results of MANOVA test revealed that there was significant difference in attributional style of two group about positive and negative events. The patients with major depression use inner, stable and general attribution style about negative events. Also, they used outer, unstable and specific attribution style about positive events.  Results of t student test showed that depressed patients have weaker skills in mind reading than healthy peers. According to finding of this study, Pessimistic attribution style and Defects in mind reading skills can to be discussed as a etiology hypotheses in depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory of mind
  • Attributional style
  • major depression disorder