تاثیر تقلیل من بر زمان واکنش و تمرینات روتین شناگران نخبه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.61433

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثر تقلیل ­من، بر زمان ­واکنش و تمرینات بدنی روتین شناگران نخبه ایران انجام شد. بدین جهت 36 شناگر دعوت شده به تیم ملی شنا، به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و  به دو گروه آزمایش و کنترل  تقسیم شدند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های نیمه­تجربی بود که  به صورت پیش­­آزمون و پس­آزمون در دو شرایط تقلیل ­من و عدم تقلیل­ من اجرا گردید. در ابتدا یک خط پایه به عنوان پیش­آزمون از مولفه­های تمرین روتین (تعداد دراز و نشست بیشینه در مدت زمان 60 ثانیه) و زمان واکنش اندازه­گیری شد. بعد از 3 روز حالت تقلیل ­من با استفاده از آزمون اثر استروپ ایجاد شد. پس از آن با استفاده از نرم افزار زمان واکنش، زمان ­واکنش و سپس تعداد دراز و نشست بیشینه در مدت 60 ثانیه  اندازه گرفته شد. نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد، پس از تعدیل نمرات پیش­آزمون، تقلیل­ من بر زمان ­واکنش و تمرینات روتین تاثیر منفی معنی­داری داشت (P<0.05). بنابراین، یافته­های پژوهش از مدل قدرت خودکنترلی حمایت می­کند. بر اساس این مدل، منابع خودکنترلی به عنوان دارایی بدن در اجرای تکلیف عمل می­کنند که در نتیجه صرف مقداری از آن، دارایی بدن در اجرای تکلیف بعدی کاسته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Ego Depletion on Reaction time and Physical Exercise routines of Iranian elite swimmers

چکیده [English]

This study was aimed to determine the effect of ego depletion on reaction time and routine exercise of Iranian elite swimmers. For this, 36 swimmers invited to the National swimming team were selected using available sampling and divided into control and experimental groups. This research was semi-experimental in pre-test post-test design in ego depletion and non-Ego-depletion conditions. First, a baseline of routine exercises (maximum number of sit-ups in 60s) and reaction time was recorded. After 3 days, Ego-depletion condition was created using Stroop Effect Test. After that, reaction time and maximum number of sit ups in 60 seconds were measured. After adjusting the pre-test scores, the results of analyses of covariate showed the negative significant effect of ego depletion on reaction time and routine exercises (P<0.05). Therefore, these results supported the strength   Self-control model. According to this model, the resources of self-control act as body resources during performance, which body resources was decreased for next task in result of consuming some of that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Control
  • Self-Regulation
  • Ego-Depletion
  • Routine exercise