بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی

10.22059/japr.2014.61781

چکیده

هدف این پژوهش شناخت روابط ­کنش‎وری مدرسه، هویت­شخصی و رفتار مشکل‎آفرین ­در نمونه‎ای متشکل از  564 دانش‎آموز (287 دختر، 277 پسر) 12 تا 13 ساله از مدارس راهنمایی دولتی بود. شرکت‎کنندگان به روش نمونه‎گیری چند مرحله‎ای از مناطق آموزشی 1 ، 13، و 19 شهر تهران انتخاب گردیدند. کنش‎وری مدرسه بر حسب نشانگرهای پیوند با مدرسه، حمایت معلم، حمایت همسال و معدل نمرات تحصیلی، و رفتار مشکل‎آفرین با نشانگرهای رفتار پرخاشگرانه، رفتار نقض قانون و مشکلات توجه عملیاتی شدند. داده‎ها با  روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج  نشان داد که 39 درصد از کل رابطه (مستقیم و غیرمستقیم) بین کنش‎وری مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین به واسطة دو متغیر هویت (انسجام هویت و سردرگمی هویت) عمل می‎کند و  سردرگمی هویت به طور نسبی رابطة بین کنش‎وری مدرسه و رفتار مشکل‎آفرین را واسطه‎گری می‎کند. یافته‎ها مطرح ساختند که هم کنش‎وری مدرسه و هم هویت نقش مهمی ­در هدایت نوجوانان به سمت رفتار مشکل‎آفرین یا دور شدن آنها از چنین رفتارهایی دارند. بر اساس یافته‎های پژوهش، اجرای برنامه‎های­ مداخلاتی در قالب آموزش جامع بهداشت روانی (آموزش والدین، آموزش معلمان، آموزش نوجوانان) در محیط مدرسه­ و مداخلات مؤثر برای ارتقاء شکل‎گیری هویت پیشنهاد می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School Context, Identity and Problem Behaviors in early Adolescence

چکیده [English]

     The purpose of this research was to examine  relationships among school functioning, personal identity and problem behavior in a sample  of 564 (287 females, 277 males) students between the ages of 12 and 13 from middle schools of 1, 13, and 19 educational districts in Tehran city. The multiple-stage sampling method was used. School functioning  was operationalized  in terms of school bonding, teacher support, peer support, and GPA. Problem behavior  was  operationalized  in terms of aggressive behavior, rule breaking behavior , and attention problems. The data were analyzed using the advanced statistical method of structural equation modeling. Structural equation models indicated that 39% of the total (direct and indirect) relationships between school functioning and problem behavior operated through identity variables (identity coherence and identity confusion), and identity confusion partially mediates the relationship between school functioning and early adolescent problem behavior. The present findings indicated that both school functioning and identity may play important roles in directing young adolescents toward or away from problem behavior. The findings suggested implementation of comprehensive mental health education programs (parents education, teachers education, adolescents education)  in school environment and effective intervention for improving identity formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescence
  • Personal Identity
  • school functioning
  • problem behavior
  • Mediation