پیش بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.61782

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر پیش­بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش­آموزان بود. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر داده­ها کمی و از نظر ماهیت همبستگی بوده است. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی دانش­آموزان دختر پایه هفتم دوره متوسطه اول منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران که شامل 11871 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 373 نفر به دست آمده است.  ابزارهای اندازه­گیری در این پژوهش بدین شرح است: مقیاس رضایت از مدرسه (MSLSS) اسکات هوبنر، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جری جینگ و مورگان (MJSES) و پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998). داده­های جمع­آوری شده با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و کجی و کشیدگی) و همچنین شاخص­های موجود در آمار استنباطی از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی نرمال بودن متغیر پژوهش از آزمون کالموگروف اسمیرنف بهره گرفته شده است.  بر اساس یافته­های به دست آمده از پژوهش حاضر، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف تبحری و اهداف عملکردی توانایی پیش­بینی رضایت از مدرسه را دارا می­باشند. از سوی دیگر، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف تبحری در تعامل با یکدیگر توانایی پیش­بینی رضایت از مدرسه دانش­آموزان را دارا می­باشند. بر این اساس، خودکارآمدی تحصیلی قادر به پیش­بینی 59 درصد از تغییرات نمره رضایت از مدرسه و اهداف تبحری قادر به پیش­بینی 50 درصد از تغییرات نمره رضایت از مدرسه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting satisfaction of school based on academic self-efficacy and achievement goals among students

چکیده [English]

The main object of this study was to Predict satisfaction of school based on academic self-efficacy, and student achievement goals. The research was practical according the purposes, based on the data was quantitative, and In terms of nature was correlational. In the present study population consisted of all students in seventh grade female high school first, Region 4 Education in Tehran. This number includes 11871 students. samples were 373 people by using kocran formula. Measures in this study were school satisfaction (MSLSS) Scott Huebner, self efficacy of students Jerry Jing and Morgan (MJSES) and achievement goals Midgley et al questionnaires. Data collected analyzed by using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics including Pearson correlation and multiple regression analysis. The Kolmogorov-Smirnov test was used to verify the normality of the study variables. The results obtained from this study shows that, academic self-efficacy, mastery objects and performance objects are able to predict Satisfaction of School.  Accordingly, The academic self-efficacy was able to predict 59% of the variation satisfaction of school score and mastery objects was able to predict 50% percent of the variation school satisfaction score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction of school
  • academic self-efficacy
  • achievement goals