بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61784

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دو مدل پیشنهادی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه­ای در روابط افقی و عمودی و ابعاد آن بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجی­گری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات کارمندان زن اداره‌های دولتی شهر اهواز است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله­ای 220 نفر از کارمندان زن متأهل اداره­های دولتی شهر اهواز به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه اخلاق رابطه­ای(RES)، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13)، تجارب جنسی آریزونا(ASEX) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) است. داده‌ها به روش تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل‌های ارزیابی شده در نمونه پژوهش از شاخص­های برازندگی قابل قبولی برخوردار بود. به‌منظور ارزیابی مدل پیشنهادی، بخش ساختاری الگو با استفاده از الگو یابی معادلات ساختاری (SEM) با برآورد حداکثر درست‌نمایی (ML) برآورد گردید. الگوی پیشنهادی در مدل افقی برازنده‌ی داده‌ها است و مدل پیشنهادی بدون تغییر تأیید شد، اما الگوی پیشنهادی در مدل عمودی با حذف یک مسیر مورد تأیید واقع شد. نتایج به دست آمده مدل­ ارائه شده و مضامین آموزشی و درمانی حاصل از این پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Direct and Indirect Effect of Relational Ethics on Depression and Sexual Dysfunction Mediation with Marital Satisfaction and Level of Communication

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the direct and indirect effects of relational ethics on depression and sexual dysfunction mediated by marital satisfaction and level of communication in married women employees in government offices in Ahvaz. The participants of the study were 220 married female employees who were selected by multi-stage sampling method. The instruments used in this study consisted of Relational Ethics Scale (RES), Beck Depression Inventory (BDI-13), Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX) and Enrich Marital Satisfaction Inventory(ENRICH). Data were analyzed using structural equation analysis. In order to evaluate the proposed model, the structural model using a structural equation model (SEM) with maximum likelihood estimation (ML) was estimated, which showed that the proposed model fit the data. According to the path coefficients obtained in the horizontal model, direct and indirect paths of research were significant, but after removing one path, the vertical model had good fit indicates. The results obtained and the models presented in this study are discussed in terms of their therapeutic and educational implications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relational Ethics
  • Depression
  • Sexual Dysfunction
  • Marital Satisfaction
  • Level of Communication