ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61785

چکیده

تاکنون در زمینه دلبستگی نوجوان به معلم مقیاسی مستقل معرفی نشده است. هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم و بررسی ویژگی­های روان سنجی آن است. در این پژوهش، به صورت تصادفی نمونه­ای به تعداد 493 نفر (328 دختر و 165 پسر) انتخاب شدند. مجموعه اطلاعاتی که بر اساس مطالعه منابع اصلی درباره دلبستگی و مصاحبه، و سوالات باز پاسخ در مورد دلبستگی به معلم بدست آمد، پس از خلاصه کردن و حذف موارد تکراری، مورد استفاده قرار گرفت. گزاره­های استخراج شده در  حدود 33 گزاره بودند که پس از تعدیل­های آماری، 12 گزاره بر اساس مقیاس لیکرت باقی ماند. تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 12 ماده مقیاس اجرا شد و 3 عامل "دلبستگی ایمن"، "دلبستگی اجتنابی" و "دلبستگی اضطرابی" انتخاب شدند. در ادامه جهت برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که شاخص های برازش، برازش مطلوب مدل را تایید کردند. پایایی سوالات نیز به روش آلفای کرونباخ به دست آمد. بنابراین، با توجه به یافته­های پژوهش این مقیاس را می­توان برای سنجش دلبستگی نوجوان به معلم از سوی دانش آموزان معرفی و پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dimensional Scale of Adolescent Attachment to the Teacher and its Psychometric Properties

چکیده [English]

in the field of adolescent attachment to the teacher, there is not a stand-alone scale to be introduced the three dimensional scales of adolescence to the teacher. In this study, the sample of participants were 493 students (328 female and 165 male, age range 15-18 years). Sets of information which obtained based on study of the main resources about attachment, interviews, and open question answer about attachment to the teacher after summarizing and removing duplicates were also used. The extracted propositions were approximately 33 propositions, and after statistical adjustment, 12 propositions based on Likert scale were remained. Factory Exploratory factor analysis was conducted on 12 items of the scale, and 3 factors of secure attachment, avoidant attachment, and anxious attachment were selected. The reliability result obtained. According to the obtained findings, this scale can be suggested for measuring student's attachment to the teacher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher
  • Scale
  • Secure Attachment
  • Avoidant attachment
  • Anxious attachment