تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

10.22059/japr.2016.62596

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از بیماران مبتلا به ام اس بود که به صورت نمونه­گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه نشخوار ذهنی نولن، هوکسما و مارو (1991) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد، گروه درمانی شناختی- رفتاری باعث کاهش معنادار نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به ام اس گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. یافته­ها بعد از یک ماه نیز پایدار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of group Cognitive-Behavioral Therapy on the Obsessive Rumination and Anxiety in patients with Multiple Sclerosis

چکیده [English]

Aim of the study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group Therapy on the obsessive rumination and anxietyin patients with Multiple sclerosis (MS). The sample consisted of 30 (15 group control and 15 group experimental) of political sclerosis patients who were recruited for sampling and available to him. Research projects pretest- posttest control group and the management tools that include obsessive rumination questionnaire Nolen, Hocsma and  Morrow (1991) and beck Anxiety inventory (BAI) responded. The date from the analysis of covariance (MANCOVA)was used. The results of data analysis showed that cognitive-behavioral group Therapy significantly reduced obsessive rumination and anxiety in patients with Multiple Sclerosis (MS) experimental group compared with the control group were stable and made of after than a month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral group therapy
  • obsessive rumination
  • anxiety