مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

نویسندگان

1 ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

3 داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

4 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان می­باشد. با توجه به موضوع و هدف پژوهش حاضر این مطالعه از نوع پس­رویدادی است. شرکت­کنندگان پژوهش حاضر شامل 125 زوج می­باشند که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل فرم کوتاه مقیاس رضامندی زوجیت افروز و پرسشنامه مربوط به سوألات جمعیت شناختی می­باشد. داده­های گردآوری‌شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک­راهه و t مستقل)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین والدین دانش­آموزان عادی، کم­توان ذهنی­، آسیب بینایی و آسیب شنوایی از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p).گروه والدین دانش‌آموزان با آسیب شنوایی رضایت زناشویی کمتری نسبت به دیگر گروه­ها دارا می­باشد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین گروه پدرها و مادرها از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد )001/0≥p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می­رسد رضایت زناشویی والدین با فرزند ناتوان می­تواند تحت تأثیر نوع ناتوانی کودک قرار گیرد. از آنجاکه والدین کودک دارای آسیب شنوایی شرایط و نیازهای متفاوت­تری نسبت به دیگر والدین تجربه می­کنند، از رضایت زناشویی کمتری برخوردار هستند. ازاین‌رو، پیشنهاد می­شود برنامه­های مداخله­ای مؤثر و زودهنگام برای سازگاری والدین کودک ناتوان به‌ویژه والدین فرزند با آسیب شنوایی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Parents’ Marital Satisfaction Based on the Characteristics and Type of Children’s Disability

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohajerani 1
  • Gholam Ali Afrooz 2
  • Ali Akbar Arjmandniya 3
  • Sogand Ghasemzadeh 4
چکیده [English]

The purpose of this study is comparison of parents’ marital satisfaction based on the characteristics and type of children’s disability. According to the subject and purpose of the current research, the present study is the type of ex-post factor. The study’s participants were 125 couples who were selected and investigated by a random multi-stage cluster sampling. The study instruments include: Afrooz marital satisfaction Scale (Short form) and demographic questionnaire. The collected data were analyzed in two sections of descriptive statistics and inferential statistics (ANOVA and independent t-test). Results showed that there is significant difference between parent’s marital satisfaction of students with hearing impairment, visuall impairment, mentall retardation and normal students (P<0.01). Group of parents who have students with hearing impairment had less marital satisfaction than other groups. This study also showed that there is a significant difference between groups of fathers and mothers in terms of marital satisfaction (P<0.001). According to the results of the current study it seems that marital satisfaction of parents with disabled children can be affected by type of children’s disability; and parents of children with hearing impairment have less marital satisfaction because they experience different needs and conditions from other parents. Thus we suggest to carry out effective and early intervention programs for parents of disabled children, especially parents of children with hearing impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • parents
  • mental retardation
  • Visually impairment
  • Hearing impairment
Afrooz, GH. A. & Ghodrati, M. (2011). Construction and standardization of satisfaction couple scale (short form). Journal of Psychology and Educational, 1, 16-3.
Afrooz, GH. A. (1999). Introduction to Psychology and Education of Exceptional Children. Tehran. Tehran University Press.
AlHorany, A. K., Aishah Hassan, S., & Bataineh, M. Z. (2013). A review on factors affected Marital Adjustment among parents of autistic children and gender effects. Life Science Journal, 10 (1), 400-405.
Ali-Akbari, M., Kakojoiebari, A. A., Mohtashemi, T & Yektakhah, S. (2011). The stress in mothers of normal children, hearing impairment and other exceptional children. Journal of Audiology, 20 (1), 129-136.
Banijamali, SH. A. & Mohammadzadeh, S. (2005). The effect of mentally retarded children on marital satisfaction of parents. New ideas educational journal, 1, 61-74.
Beh-Pajooh, A & Ramezani, F. (2005). Study marital satisfaction of parents of mentally retarded children and normal children. Journal of Humanities and Social Sciences, Shiraz, 4 (24), 72-81.
Bodenmann, G., Ledermann, T., & Bradbury, T. N. (2007). Stress, sex, and satisfaction in marriage. Personal Relationships, 14, 551–569.
Boyd, B. A. (2002). Examining the Relationship BetWeen Stress and Lack of Social Support in Mothers of Children With Autism. Focus on autism and other developmental disabilities, 17, 208-215.
Bragiel, J., & Przemysław, K. E. (2011). Fathers’ marital satisfaction and their involvement with their child with disabilities. European Journal of Special Needs EducationAquatic, 26(3), 395–404.
Bulanda, J. R. (2011). Gender, Marital Power, and Marital Quality in Later Life. Journal of Women & Aging, 23, 3–22.
Forughan, M. Movaleli, G., Salimi, M & Asad, S. (2006). The effect of counseling on mental health in parents of children with hearing loss. Journal of Audiology, 15 (2), 53-60.
GHarashi, K., Sarandi, P & Faris, A. (2013). Compare the stress and marital satisfaction in parents of children with hearing loss and normal. Journal of Audiology, 22 (1), 18-24.
Goodman, S.H. & Gottlieb, I (2002). Children of Depressed Parent: Mechanisms of Risk and Implication for Treatment. American Psychological Association, 22, 59_88
Ha, J. H., Greenberg, J. S., & Seltzer, M. M. (2011). Parenting a Child with a Disability: The Role of Social Support for African American Parents. Journal of supportive relationships, 92 (4), 405-411.
Harden, J. (2005). Parenting a young person with mental health problems: temporal disruption and reconstruction. Sociology of Health & Illness, 27 (3), 351–371.
Hardman, M. L., Drew, C. J., & Egan, M. W. (2015). Human exceptionality: School, community, and family. Nelson Education.
Harper, J. M., Schaalje, B.J., & Sandberg, J.G. (2000). Daily hassles, intimacy, and marital quality in later life marriages. The American Journal of Family Therapy, 28, 1-18.
Hintermair, M. (2006). Parental Resources, Parental Stress, and Socioemotional Development of Deaf and Hard of Hearing Children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11, 493-513.
Jonaabadi, H. & Nastizaei, N. (2010). Marital satisfaction of parents of mental retarded children. Journal of Faculty of Public Health Yazd, 2, 33-44.
Kauffman, J. M., & Hallahan, D. P. (2011). Handbook of Special Education. New York: Routledge.
Kersh, J., Hedvat, T. T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. (2006). The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 886-893.
Lee, M., & Gardner, J. E. (2010). Grandparents' Involvement and Support in Families with Children with Disabilities. Educational Gerontology, 36, 467–499.
Mikaeli, N., Ganji, M & Talebi, T. (2012). Compare resiliency, marital satisfaction and mental health in parents of children with learning disabilities and normal. Journal of Learning Disabilities. 1 (2), 120-137.
Movaleli, G., Aabdolzadeh, M & Nemati, SH. (2013). Comparing the health of mothers and deaf and hard of hearing. Journal of Audiology, 22 (2), 33-39.
Santamaria, F., Cuzzocrea, F., Gugliandolo, M. C., & Larcan, R. (2012). Marital satisfaction and attribution style in parents of children with Autism Spectrum Disorder, Down Syndrome and non-disabled children. Life Span and Disability, 1, 19-37.
Sharifi-Daramadi, P., Vakili, S & Narimani, p. (2011). Introduction education of special needs students. Tehran, Avaye Noor Publishing.
Winch, R.F. 2000. Selected studies in marriage and the family.6th Ed. New York: Henry Holt.
Zainah, A. Z., Nasir, R., Ruzy Suliza. H. & Noraini M. Y. (2012). Effects of Demographic Variables on Marital Satisfaction. Journal of Asian Social Science, 9 (8), 46-49.
Zareia, J., Rostami, R., & Ghapanchi, A. (2010). Marital satisfaction in parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder in comparison with parents of normal children. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 5, 744