امکان سنجی اجرای رویکرد نظریه یادگیری سازنده گرایی در فعالیت های یاددهی _ یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63465

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان اجرای مولفه ­های سازنده ­گرایی با توجه به دیدگاه گروه بسیار مهم و مرتبط با موضوع یعنی معلمان می ­باشد. روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار اندازه ­گیری ­پرسشنامه تایلر (1997)، می ­باشد که مشتمل بر 23 سوال است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر 0.91 می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان به تعداد 164 معلم مرد و 177 معلم زن که در سال تحصیلی 95-94 مشغول تدریس بوده­ اند، می­باشد. به دلیل جلوگیری از افت آزمودنی از روش سرشماری استفاده­ شد. پرسشنامه مذکور بر روی هر یک از نمونه­ ها اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی )میانگین، فراوانی داده­ ها( و در بخش استنباطی از آزمون خی­دو با استفاده از نرم افزار spss22 استفاده ­شد. نتایج بدست آمده از خی­دو نشان داد که میزان امکان اجرای رویکرد سازنده­ گرایی از دیدگاه دبیران کمی از حد متوسط بالاتر است و نیز تفاوتی بین نظرات معلمان زن و مرد وجود ندارد.                       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of implementing the approach of constructivism learning theory in the Teaching-learning students` activities from the perspective of teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • learning theory
  • Constructivism