بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال ‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63466

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان صورت گرفت. این پژوهش یک مطالعه همبستگی بود و جامعه آن را کلیه فرزندان جانبازان شهرستان‌های یزد و اردکان تشکیل می دادند. با توجه به محدودیت‌های دسترسی به جامعه، 144 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های ادراک والدین گرول نیک (1991)، تعهد به خانواده فولیگ‌نی و همکاران (1999) و اهمال‌کاری تحصیلی سواری (1390) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو متغیر نگرش به پدر و تعهد به خانواده و ابعاد آن با اهمال‌کاری تحصیلی فرزندان جانبازان همبستگی معنی‌دار منفی دارند (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که این دو متغیر در مجموع قادر به پیش‌بینی 4/17 درصد از واریانس اهمال‌کاری تحصیلی هستند (05/0>p). با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده نقش معنی‌داری در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی فرزندان جانبازان دارند و احتمالاً ممکن است بهبود آن‌ها، خصوصاً نگرش به پدر، با کاهش اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان فرزند جانباز همراه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Attitude toward Father and Family Obligation with Academic Procrastination in Warfare Victims’ Children

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship of attitude toward father and family obligation with academic procrastination in children of warfare victims. This study was a correlational research and The population were students of Ardakan and Yazd city who were warfare victims’ children. Regarding sampling limitations, 144 students were selected by available sampling and answered to perceptions of parents scale (Grolnick & et al, 1991), family obligation scale (Fuligni & et al. 1999), academic procrastination (Savari, 2011). The data were analyzed by correlational and regression analysis. The results show that attitude toward father and family obligation have a significantly negative correlation with academic procrastination (p<.01). Regression analysis shows that these variables can predict 19.9 percent of variance of academic procrastination (p<.05). Based on these findings it can be concluded that attitude toward father and family obligation can predict significantly academic procrastination of children of warfare victims and probably improving them, especially improving attitude toward father can decrease academic procrastination in children of warfare victims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude toward Father
  • Family Obligation
  • Academic Procrastination
  • Warfare Victims’ Children