تاثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63542

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر روش ترکیبی تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین جسمانی بر یادگیری و یادداری مهارت سه گام بسکتبال در دانش آموزان مقطع راهنمایی بود. بدین منظور از بین دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بروجن با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای تصادفی و طی دو مرحله تعداد 40 نفر انتخاب و در گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی­های گروه آزمایشی ابتدا مهارت سه گام بسکتبال را در ذهن خود تصویرسازی کرده و بعد آن را به صورت عملی تمرین کردند و گروه کنترل این مهارت را فقط به صورت عملی تمرین کردند. جلسات تمرینی شامل 8 هفته و هر هفته 3 ساعت بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تجدیدنظر شده تصویرسازی یحرکتی هال و مارتین (1997) بود. جهت تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­ها نشان­دهنده تاثیر بیشتر روش ترکیبی تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بود. بر اساس یافته­ها توصیه می­شود جهت بالا بردن کارایی ورزشکاران  رشته­های مختلف ورزشی از این روش که به هیچ­گونه هزینه و امکاناتی نیازی ندارد، استفاده کنند.                      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of mental imagery combined with physical exercise on learning and retention of psychomotor skills

چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of mental imagery combined with physical practice on acquisition and retention of boy students' three steps basketball skills. Using randomly multi stage cluster sampling method 40 boy students from junior high school in Borojen selected and located in experimental and control groups. The subjects in Experimental group first imagined three steps basketball skills in his mind, and then a practical illustration practiced. The control group subjects only physical skills practiced. The practical sessions contained 3 hours in a week for 8-weeks. Research Instrument included the revised version of Hall and Martin's (1997) imagery motion questionnaire. Using analysis of variance with repeated measures and covariance analysis, data were analyzed. . Results indicated that combined method was effective than only physical exercise practices. According to the results, the physical education professionals recommend for enhancing the performance of athletes in different sports uses the method that does not need any expenses and possibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental imagery
  • learning and retention
  • motor skills
  • boy students