انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش آموزان پسر نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.63667

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه انعطاف­پذیری شناختی و کنترل عواطف در مادران با و بدون دانش آموزان پسر نابینا 12-7 سال شهرستان خرم­آباد و روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه این پژوهش تمامی مادران با و بدون دانش آموزان پسر نابینای 12-7 سال مقطع ابتدایی شهرستان خرم­آباد بود. از میان جامعه آماری، تعداد 25 نفر از مادران با دانش آموزان پسر نابینا از مدارس استثنایی تربیت 1 و 2 شهر خرم­آباد به روش در دسترس و تعداد 25 نفر از مادران دانش آموزان پسر بینا به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسش­نامه­ انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال (۲۰۱۰) و مقیاس کنترل عواطف ویلیامز (۱۹۹۷) استفاده شد. داده­های بدست آمده از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف در مادران با دانش آموزان نابینا پائین­تر از مادران با دانش آموزان بینا است. نتایج این پژوهش نشان داد که داشتن دانش آموزانی نابینا می­تواند توانایی­های روانشناختی چون انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف را در مادران مورد تهدید و آسیب قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Flexibility and Affective Control Mothers of Boys Blind

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive flexibility
  • affective control
  • students with blind