بررسی رابطه رضایت مندی زوجیت و سبک های تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.63680

چکیده

رضایت زناشویی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های عملکرد سالم در خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت­مندی زوجیت با سبک­های تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران به اجرا در آمد. برای این منظور، نمونه­ای به حجم 200 نفر از معلمان متأهل زن در مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران انتخاب شد. روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای بود. پرسشنامه رضایت­مندی زوجیت افروز و پرسشنامه سبک­های تفکر استرنبرگ - واگنر به معلمان متاهل زن شهر تهران داده شد. 169 پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی دو مقیاس فوق حاکی از آن است که بین رضایت­مندی کلی با برخی مؤلفه­های سبک تفکر از قبیل تفکر قانون­گذار، قضایی، پایورسالار، کلی­نگر، آزاداندیش در سطح اطمینان 99 درصد (01/0)=P با سبک­های اجرایی، فردسالار و برون­نگر در سطح اطمینان 95 درصد (05/0)=P رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین رضایت کلی زوجیت افروز با بعضی از مولفه­ها از جمله تفکر جزیی­نگر و درون­نگر ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین بین بیشتر مؤلفه­های رضایت­مندی زوجیت و مؤلفه­های سبک­های تفکر، در سطح اطمینان 95 و 99 درصد رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت و در برخی دیگر رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Marital Satisfaction & Thinking Style among Married Women Teachers in Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Thinking styles
  • Married women teachers