کاوشی در مولفه های رفتار و عملکرد (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.63683

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه اثربخشی مولفه­های نظری بر رفتار و عملکرد رفتار و عملکرد مدیریتیِ مدیران در سازمان­های آموزشی می­باشد. تحقیق حاضر بین رشته­ای و از نوع بنیادی- کاربردی است. یافته­های توصیفی با مراجعه به مراکز علمی و کتابخانه­ها، و داده­های آماری، به شیوه میدانی و توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران و اعضای هیأت علمی مراکز دانشگاه پیام نور استان مرکزی جمع­آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین مولفه های نظری با تمام مولفه­های عملکرد مدیریتی رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of components of behaviour and performance (Case Study(

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehensiveness
  • enetration
  • Flexibility
  • educational performance