بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب آوری با کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.64932

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 338 نفر از مادران بود که به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش، از روش­های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. از مقیاس خودکارآمدی چسنی و همکاران (2006)، تاب‌آوری کلاهنن (1996) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی با کیفیت زندگی و مولفه­های آن بجز مولفه سلامت محیط رابطه معنی‌دار و مسقیمی وجود دارد. همچنین بین تاب آوری با کیفیت زندگی و مولفه­های آن بجز مولفه سلامت محیط رابطه معنی‌دار و مسقیمی وجود دارد. نتایج بررسی رگرسیون نیز نشان داد خودکارآمدی و تاب آوری به طور معناداری کیفیت زندگی را پیش­بینی کردند. نتایج بدست آمده نشان داد که کیفیت زندگی رابطه مستقیمی با خودکارآمدی و تاب آوری دارد و این متغیرها می­توانند تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی مادران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-efficacy and resilience and quality of life of mothers of mentally retarded children of Tehran

چکیده [English]

This study was conducted to examine the relationship between self-efficacy and resilience with quality of life in mothers of mentally retarded children. The study was correlational. The sample consisted of 338 mothers that were selected randomly using cluster sampling method and Cochran formula. In this study, correlation and regression methods were used. Efficacy scale Chsny et al. (2006), Resiliency Klahnn (1996), and the World Health Organization Quality of Life (1998), were used. The results showed that there is a significant and direct correlation between the efficacy variable and quality of life and its components except environmental health factor. Also, there is a direct and significant correlation between resilience and quality of life and its components except environmental health factor. The results of regression study showed that self-efficacy and resilience significantly predicted quality of life. The obtained results showed that quality of life has direct relationship with self-efficacy and resiliency and these variables could have a great impact on quality of life of mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Efficacy
  • resilience
  • quality of life
  • mothers of mentally retarded children