معلمان دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم؛ شایستگی ها و وظایف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.64949

چکیده

مسأله اصلی موردنظر که ضرورت اجرای این تحقیق را تبیین می‌سازد، عدم کفایت برنامه درسی فعلی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم در برآورده ساختن نیازهای دانش­آموزان کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و لزوم بازنگری آن به­گونه‌ای است که بتواند قابلیت‌های این دانش­آموزان را افزایش دهد. با استفاده از روش تحقیق کیفی و طبق نمونه­گیری هدفمند، با 10 نفر از متخصصان و معلمان دانش­آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، مصاحبه، و با استفاده از روش تحلیل محتوای تماتیک، اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در پایان تحلیل، سه تم اصلی: مهارت دانشی (مهارت نظری و مهارت پژوهشی)؛ مهارت روش اجرایی (مهارت ادراکی، روش تدریس، ارزشیابی، تفکر انتزاعی) و مهارت انسانی (مهارت ارتباطی، ارزش­های اخلاقی، ویژگی­های شخصیتی، مهارت­های روانشناختی) و 12 تم فرعی تعریف شدند. با استفاده از اجزاء برنامه درسی (هدف، محتوا، روش اجرایی و پیامد) و همچنین مدل شایستگی: دانش، توانایی و مهارت­های مورد نیاز دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم استخراج و مدل نهایی طراحی گردید. یافته­ها حاکی است در صورت تدوین الگوی برنامه درسی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم خاص دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، عواملی از قبیل افزایش تخصص معلم، افزایش انگیزه معلم و افزایش توانمندی دانش­آموز مبتلا به اختلال طیف اتیسم حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers of pupils with autism spectrum disorder; Competencies and duties

چکیده [English]

The main problem that explains the need for this study is the inadequacy of the current curriculum of the teachers of teacher education centers in meeting the needs of students with children with autism spectrum disorders and the need to review them in such a way that they can increase the capabilities of these students. To give Using qualitative research method and based on purposeful sampling, 10 experts and teachers of students with autism spectrum disorder were interviewed and analyzed using the method of analytical content analysis. At the end of the analysis, there are 3 main themes: 1) Skill of knowledge (theoretical and research skills); 2) Skill methods (perceptual skills, teaching methods, evaluation, abstract thinking); 3) Human skills (communication skills, ethical values, characteristics). Personality, psychological skills (and 12 subtopics) were defined using the curriculum components (goal, content, implementation and outcome) as well as the competence model: the knowledge, skills and abilities needed by the student Teacher Teacher Training Centers and the final model The findings suggest that if a student curriculum pattern is developed, teachers of special teacher education centers for students with autism spectrum disorder Factors such as increasing teacher expertise, increase motivation and enhance the ability of the student's teacher autism spectrum disorder will be achieved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency-based curriculum
  • Teacher Training Centers
  • Autism disorder