اثربخشی معنی درمانی گروهی بر جهت گیری مذهبی و سلامت روان نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد

2 مربی، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رفسنجان، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش کودکان استثنایی. دانشگاه تهران

چکیده

آنچه در معنادرمانی به عنوان رکن و پایه در نظر گرفته می­ شود، بحث معنا و هدف ­مند بودن در زندگی است که در حوزه دین نیز مطرح است و بر جهت ­گیری مذهبی و به دنبال آن آرامش روانی نوجوان اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت اثربخشی معنی ­درمانی گروهی بر جهت­ گیری مذهبی و سلامت روان نوجوانان ناسازگار انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش­ آموزان پسر ناسازگار در مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان که به دلیل عدم سازگاری در مدارس توسط مشاوران مدارس به مرکز مشاوره اداره­ کل آموزش و پرورش ارجاع داده شده بودند، تشکیل ­دادند. نمونه پژوهش 30 دانش­ آموز پسر ناسازگار از بود که با استفاده از مقیاس سازگاری دانش ­آموزان دبیرستانی 30 نفر نخست انتخاب، و به عنوان دانش ­آموز ناسازگار تشخیص داده شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 15 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمایشی کارگاه آموزش معنی ­درمانی در 10 جلسه 90 دقیقه ­ای ارائه شد و گروه کنترل برنامه ­ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش به مقیاس­ های جهت ­گیری مذهبی و سلامت روان پاسخ دادند. داده­ ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش معنی ­درمانی گروهی تأثیر معناداری بر جهت ­گیری مذهبی و سلامت روان دانش آموزان داشته است (01/0P<). معنی­درمانی با تأکید بر سازه ­هایی چون یافتن معنای شخصی در زندگی و معنای رنج و نیز تکلیف­ هایی که در آن به مراجع داده می­ شود، شیوه مؤثری در جهت اثرگذاری بر جهت ­گیری مذهبی و به دنبال آن سلامت روانی افراد نوجوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness group logo therapy on religious orientation and mental health in maladjustment adolescences

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Jarchi 1
  • Hamdollah Habibi 2
  • Vahid Manzari Tavakoli 3
  • Vajihesadat Hashemizadeh 4
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and identify Emotion-Focused counseling model on Islamic ethics on incompatible couples' Happiness. The research method was experimental and in the framework of a pseudo-experimental design of a pre-test and post-test type with a control group. The statistical population was selected from 30 volunteers of all clients’ couples referring to Yara counseling center in Saveh city in the second six months of 1395. The information gathering tool was Oxford Happiness Questionnaire. The program was run for 10 sessions of 90-minute group counseling for the test group but the control group did not receive any training. The findings indicated that the designed model had an appropriate validity (CVR =0.7125) and significantly increased the happiness mean and its components namely: life satisfaction, positive mood, well-being mental, self-efficacy but there was no significant effect on the other component which was self-esteem. It can be concluded that an Emotion-Focused Counseling Based on Islamic ethics model can drive inconsistent couples from insecure attachment to secure attachment, more emotional control and more intimate as an applied and effective way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group logotherapy
  • Religious Orientation
  • Mental Health
  • Maladjustment adolescence
Abedini, Yasmin; Rajaiepor, Saeed and Salouzadeh, Alireza (2016). Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence and Servant Leadership in High School Principals, Journal of Applied Psychological Research, 6, 4, 31-43.
Asher‚ S.R.‚ & Paquette‚ J.A. (2003). Loneliness and peer relation in childhood. Current Directions in Psychological Science‚ 12(3)‚ 75-78.
Badri Gargari, Raheem and Farid, Abolfazl (2013). The Relationship between Religious Orientation and Physical, Psychological, and Spiritual Health Behaviors and the Mediating Role of Challenging Assessment, Journal of Strategy Strategy, 20, 3, 67-82.
Bahmani, Behnaz, Torabian, Sahrasadat, Rezainejad, Salar, Manzari Tavakoli, Vahid and Moeinifard, Mojgan (2017). Effectiveness of emotional self-efficacy training on social adjustment and social anxiety in adolescents, Journal of Applied Psychological Research, 7, 2, 67-78.
Bahrami, Ehsan, Hadi, and Tashak, Anahita. (2005). Dimensions of Relationship Between Religious Orientation and Mental Health and Evaluation of Religious Orientation Scale. Journal of Psychology and Educational Sciences, 34 (2), 63-41.
Bas‚ G. (2010). An investigation of the relationship between shyness and loneliness levels of elementary students in a Turkish sample. International Journal of Educational Sciences‚ 2(2)‚ 419-440.
Beri, J., Berlinn, K.E., Blackmon, M.E., Jackson, L.S., & Petrie, J. (2004). Social maladjustment (A Guide to Differential Diagnosis and Educational Options). Wayne County Regional Educational Service Agency.
Carey, D.C. (2012). Exposure to Community Violence and Social Maladjustment among Urban African American. Master’s thesis, Loyola University Chicago.
Deneulin, S., & Rakodi, C. (2011). Revisiting religion: development studies thirty years on. Journal of Psychological Development, 39(1)‚ 45-54.
Deniz‚ M.E.‚ & Hamarta‚ E.A.R. (2005). An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social Behavior and Personality‚ 33(1)‚ 19-30.
Doolittle, B.R., & Farrell, M. (2004). The association between spirituality and depression in an urban clinic. The Primary Care Companion. Journal of Clinical Psychiatry, 6(3)‚ 114- 118.
Ebrahimi, Abolfazl., And Bahrami-e Hassan, Hadi. (2012). The Relationship of the Future with Health at Tehran University Students and Religious Science scholars of Qom Seminary. Psychology and Religion, 4 (2), 62-45.
Ezhei, Javad; Manzari Tavakoli, Vahid and Hosseini, Seyed Rehman (2012). Investigating the Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy, Group Therapy and Their Combination on Social Adjustment of Students. Journal of Research in Psychological Health, Volume 6, Issue 3, 30-40.
Fontaine, R.G., Yang, C., Burks, V.S., Dodge, K.A., Price, J.M., Pettit, G.S. & Bates, J.E. (2009). Loneliness as a partial mediator of the relation between low social preference in childhood and anxious/depressed symptoms in adolescence. Development and Psychopathology, 21‚ 479-491.
Hamidi, E., Manshaee, G.R., & Dokanheei­fard, F. (2013). The Impact of logotherapy on marital satisfaction. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 84‚ 1815-1819.
Hills, J., Paice, J.A., Cameron, J.R., & Shott, S. (2005). Spirituality and distress in palliative care consultation. Journal of Palliative Medicine, 8(4)‚ 782-788.
Hutchinson, G.T. & Chapman, B.P. (2005). logotherapy- Enhanced REBT: an integration of discovery and reason. Journal of Contemporary Psychotherapy, 35‚ 145-150.
Jafari, E., Dehshiri, Gh.R., Eskandari, H., Najafi, M., Heshmati, R., & Hoseinifar, J. (2010). Spiritual well-being and mental health in university students. Social and Behavioral Sciences, 5‚ 1477-1481.
Jang, S.J., & Johnson, B.R. (2004). Explaining religious effects on distress among African Americans. Journal for the Scientific Study of Religion, 43(2)‚ 239-260.
Kang, K.A.,  Im,  J.I.,  Kim, H.,  Su, K.S.J.S., Mikyung, S., & Song, Y. (2004). The Effect of logo therapy on the Suffering, Finding Meaning, and spiritual well- being of Adolescents with Terminal cancer. Journal of Clinical Psychology, 77‚ 71-80.
Keyes, C.L.M. (2005). Mental illness and mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. Journal of consulting and clinical psychology, 73(3)‚ 539-548.
Keyes, C.L.M., & Reitzes, D.C. (2007). The role of religious identity in the mental health of older working and retired adults. Aging & Mental Health, 11(4)‚ 434-443.
McCullough, M.E. & Willoughby, B.L.B. (2009). Religion, self-Regulation, and self-Control: associations, explanations, and implications. Psychological Bulletin, 135(1)‚ 69-93.
Meraviglia, M. (2007). Effects of spirituality on Wellbeing of people with lung cancer. Journal of Oncology Nursing Forum, 33(1)‚ 89-94.
Mitchell, J., Stanimirovic, R., Klein, B. & Vella-Brodrick, D.A. (2009). A randomized controlled trial of a self-guided internet intervention promoting well-being, Computers in Human Behavior, 25(3)‚ 749-760.
Mohammadi, F., Dokaneifard, F., & Heidari, H. (2014). Effectiveness of logo therapy in hope of life in The women depression. Social and Behavioral Sciences, 159‚ 643-646.
Naval, V. Akuchakian A , & Maraci M (2013). Comparison of Effect of Logotherapy and Religious Cognitive- behavior Therapy on social adjustment and religious identity, Social and Behavioral Sciences, 31, 1630- 1638.
Nazemi Ardakani, Fatemeh, Bahrami-Ehsan, Hadi, Alipour, Ahmad, Noshin, Bayat (2016). The Effectiveness of Spiritual-Religious Intervention Based on Islamic Approach on Safety and Psychological Indicators in Patients with Rheumatoid Arthritis, Journal of Applied Psychological Research, 6, 4, 113-131.
Rahimi-Nejad, Abbas; Rahimi-Jafari, Mahboubeh and Health, Peyman (2016). Identity style with psychological, social and emotional well-being: mediating role of commitment and acceptance of religious identity, Journal of Applied Psychological Research, 6, 4, 95-112.
Rew‚ L.‚ Wong‚ Y.A. (2006). Systematic review of associations among religiosity/spirituality and adolescent health attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health 38‚ 433-442.
Rezapur Mirsaleh, Yaser (2017). Comparison of cognitive therapy based on self-esteem based on Iranian-Islamic model with conventional cognitive therapy based on self-knowledge on reduction of marital conflicts, Journal of Applied Psychological Research, 7, 1, 57-69.
Richards, S.P., & Bergin, A.E. (2005). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy. 2nd edition. U.S.A, American Psychological Association.
Rippentropa, E., Altmaierb, M.E., Chena, J.J., Founda, E.M., & Keffala, V.J. (2005). The relationship between religion/spirituality and physical health, mental health, and pain in a chronic pain population. Journal of Pain, 116(3)‚ 311-321.
Saremad, Zohreh, Bazargan, Abbas, and Hejazi, goddess. (2009). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Publishing Aq, fifth edition.
Shiravani, Mahboubeh; Khezri Moghadam, Nushirvan and Manzari Tavakoli, Vahid (2018). Effectiveness of Altogether with Recitation of the Qur'an and prayer for the atheistic and mental health of depressed women in Kerman, Journal of Psychology and Religion, under publish.
Stewart‚ C. (2015). The influence of spirituality on substance use of college students. Journal of Drug Education: Substance Abuse Research and Prevention‚ 31(4)‚ 343–351.
Trevino, K.M., Pargament, K.I., Cotton, S., Leonard, A.C., Hahn, J., Caprini-Faigin, Compsen, A. (2007). Religious coping and physiological, psychological, social, and spiritual outcomes in patients with HIV/AIDS: cross-sectional and longitudinal findings. AIDS and Behavior, 14(2)‚ 379-389.
WHO. (2004). Investing in mental health. Geneva: WHO.
Yusoff, M.S.B. (2014). Interventions on medical students’ psychological health: A meta-analysis. Journal of Taibah University Medical Sciences, 9(1), 1-13.