بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان است. در این مطالعه همبستگی 128 کودک 3 الی 7 ساله از مهدکودک­های شهر تهران انتخاب شدند. نسخه فارسی آزمون رشد زبان (حسن­زاده و مینایی،1380)،  مصاحبه  اختلال در دلبستگی (اسمایک و زینه، 1999)، مقیاس گفتار با خود (امرایی، 1394)، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی (شهیم و یوسفی، 1378) و مشاهده ساختارمند خودتنظیمی (پونیتز و همکاران، 2008) بر روی کودک و مادران آنها اجرا شد. از تحلیل مسیر به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی دارای شاخص­های برازش مطلوبی است  و رشد زبان و دلبستگی ایمن اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر خودتنظیمی رفتاری دارند. علاوه بر این، گفتار با خود در رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن و خودتنظیمی نقش واسطه­ای دارد. در نهایت اینکه، پژوهش حاکی از پیش­بینی خودتنظیمی رفتاری کودکان بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن با نقش واسطه­ای گفتار با خود است، که توجه به رشد مهارت های زبانی در کودکان و تاکید بر سبک دلبستگی در راستای خودتنظیمی و کاهش مشکلات رفتاری را پیشنهاد می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Mediating Role of Private Speech in Conceptual Model of Relationship between Language Development, Secure Attachment and Behavioral Self-Regulation

نویسندگان [English]

  • Saeid Hassanzadeh 1
  • Kourosh Amraei 2
چکیده [English]

The aim of this study conducted to examine mediator role of private speech in conceptual model relation between language development and secure attachment with self-regulation in children. Using available sampling method, 128 children from kindergarten centers of Tehran city were selected. Persian Version of Test of language development (Newcomer and Hammill, 1997), Disturbances of Attachment Interview (Smyke & Zeanah, 1999), self-regulation scale (Amrai, 2015), Preschool Children Behavioral Disorder (Shahim and Yousefi, 1999) and Structured Observation of Behavioral Regulation (Ponitz and et al, 2008) were administered with both mothers and their children. Path analysis was employed in order to analyze the data. The results showed that model have fitness in which language development and secure attachment have direct and indirect effects on behavioral self-regulation. In addition, private speech showed mediated role for relationship of language development and secure attachment as well as self-regulation. The findings of present study showed prediction of children self-regulation based on language development and secure attachment with mediator role of private speech. Therefore it is reasonable to suggest considering language development and attachment style of children as a way to reduce behavioral problem and improve self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Speech
  • Language Development
  • Secure Attachment
  • Self-Regulation
امرایی، کورش (1394). بررسی نقش واسطه­ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی: مطالعه­ای مقطعی. رساله ی دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشگاه تهران.
امرایی، کورش.، حسن‏ زاده، سعید.، افروز، غلامعلی و پیرزادی، حجت الله (1391). تأثیر برنامۀ آموزش خانواده‏ محور مهارت‏ های اجتماعی بر افراد کاشت حلزون شده. شنوایی شناسی، 21(3)، 103-109.
بشارت، محمدعلی (1390). مبانی درمانی نظریه دلبستگی. فصلنامه رویش روانشناسی. 1(1)، 15-38.
حسن­زاده، سعید و مینایی، اصغر (1380). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش اول). پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 1(1)،35-51 .
حسن­زاده، سعید و مینایی، اصغر (1380). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای کودکان فارسی زبان تهرانی (بخش دوم). پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 1(2)،119-134.
حسن­زاده، سعید و نیک­خو، فاطمه (1395). اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه­های از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال. فصل­نامه پژوه­هش­های کاربردی روانشناختی. 7(3)، 1-18.
رستمی، رضا.، امرایی، کورش و چیتی، پریسا (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک: گزارش معلم. مجلهپژوهش­هایکاربردیروانشناختی. 1(2)، 1-12.
شهیم، سیما و یوسفی، فریده (1378). پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی (ویژه والدین). (1387) مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 15(1)، 1-14.
Askeland, M. (2012). Sound-based strategy training in multiplication. European Journal of Special Needs Education, 27 (2), 201-217.
Brumariu, L. E., & Kerns, K. A. (2008). Mother-Child attachment and social anxiety symptoms in middle childhood. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 393-402.
Calkins, S.D. & Dedmon, S.A. (2000). Physiological and behavioral regulation in two-year-children with aggressive/destructive behavior problems. Journal of Abnormal Child
Cole, P. K., Armstrong, L. M., & Pemberton, C. K. (2010). The role of language in the development of emotion regulation. In S. D. Calkins, & M. A. Bell (Eds.), APA Human Brain Development Series: Child development at the intersection of emotion and cognition (pp. 59–78). Washington, D.C.: American Psychological Association.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests.psychometrika16(3), 297-334.
Daugherty, M, (1993). Creativity and private speech. Developmental trends, Creativity Research Journal, 6(3), pp. 287-296. 
Day, K. L., & Smith, C. L. (2013). Understanding the role of private speech in children's emotion regulation. Early Childhood Research Quarterly28(2), 405-414.
Eisenberg, N., Sadovsky, A., & Spinrad, T. L. (2005). Associations of emotion related regulation with language skills, emotion knowledge, and academic outcomes. New Directions for Child and Adolescent Development, 109–118.
Escobara, M. J., Pereirac, X., &  Santelices, M. P. (2014). Behavior problems and attachment in adopted and non-adopted adolescents. Children and Youth Services Review, 42, 59–66.
Geers, E. A. (2002). Factors Affecting the Development of Speech, Language, and Literacy in Children with Early Cochlear Implantation. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 33, 172-83
Grolnick, W. S., & Farkas, M. (2002). Parenting and the development of children’s self-regulation. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Practical issues.
Hernon, P., & Schwartz, C. (2008). Leadership: Developing a research agenda for academic libraries. Library & Information Science Research,30(4), 243-249.
Jones, P. E, (2009). From external speech to inner speech in Vygotsky: A critical appraisal and freash perspectives, Language and Communication, 29, 166-181.
Jonkman, C. S., Oosterman, M., Schuengle, C., Bolle, E. A., & Lindauer, R. JL. (2014). Disturbances in Attachment: inhibited and disinhibited symptoms in foster children, Child and Adolescent Psychiatry and Mental health, 8(21), 2-7.
Kochanska, G. (1993). Toward a Synthesis of parental socialization and child temperament in early development of conscience. Child development, 64, 325-347. 
Kopp, C. B. (1989). Regulation of distress and negative emotions: A developmental view. Developmental Psychology, 25, 343–354.
Miller, E. K & Cohen, J. D (2002). An integral theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167-202.
Moeller, M. P. (2000). Early Intervention and Language Development in Children Who Are Deaf and hard of hearing. Pediatrics, 106(3), E43
Oosterman, M., Schuengle, C. (2007). Autonomic reactivity of children to separation and reunion with foster parents. Child and Adolescence Psychiatry, 46(9), 1196-1203.
Ostad, S. A. (2011). Private Speech Use in Arithmetical Calculation: Contributory Role of Phonological Awareness in Children with and Without Mathematical Difficulties. Journal of Learning Disabilities, 46(4), 291 –303.
Ostad, S. A., & Askeland, M. (2008). Sound-based number facts training in a private speech internalization perspective: evidence for effectiveness of an intervention in grade 3. Journal of Research in Childhood Education23(1), 109-124.
Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach’s coefficient alpha. Journal of Consumer Research, 21, 381–391.
Ponitz, C. C., McClelland, M. M., Jewkes, A. M., Connor, C. M., Farris, C. L., & Morrison, F. J. (2008). Touch your toes! Developing a direct measure of behavioral regulation in early childhood. Early ChildhoodResearch Quarterly, 23, 141–158.
Roskam, I., Meunierb, J. C., & Stievenarta, M. (2011). Parent attachment, childrearing behavior, and child attachment: Mediated effects predicting preschoolers' externalizing behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 170–179.
Rubio, D. A., Medina, J. A., & García, J. R. (2014). Executive function and verbal self-regulation in childhood: Developmental linkages between partially internalized private speech and cognitive flexibility. Early Childhood Research Quarterly, 29, 95–105.
Schorr, E. A., Fox. N. A., & Roth, F. P. (2004). Social and emotional functioning of children with cochlear implants: description of the sample. International Congress Series, 1273, 372-375.
Shaw, D. S., Keenan, K., & Nodra, J. I. (1994). Developmental precursors of externalizing behavior: Ages 1 to 3. Developmental Psychology, 30(3), 355-364
Smyke, A. T., Dumitrescu, A., & Zeanah, C. (2002). Attachment Disturbance in Young Children. I: The Continuum of Caretaking Casualty. Child and Adolescence Psychiatry, 41(8), 972-982.
Smyke, A. T., Zeanah, C. H., Gleason, M. M., Drury, S. S., Fox, N. A., Nelson, C. A., & Guthrie, D. (2014). A randomized controlled trial comparing foster care and institutional care for children with signs of reactive attachment disorder.
Thompson, R. A. (1990). Emotion and self-regulation. In R. A. Thompson (Ed.), Nebraska symposium on motivation (pp. 367–468). Lincoln, NB: University of Nebraska Press.
Vallotton, C., Ayoub, C. (2011). Use your words: The role of language in the development of toddlers’ self-regulation. Early Childhood Research Quarterly 26,169–181.
Winsler, A. (2009). Still talking to ourselves after all these years: A review of current research on private speech. In A. Winsler, C. Fernyhough, & I. Montero (Eds.), Private speech, executive functioning, and the development of verbal self-regulation (pp. 3–41). New York, NY: Cambridge University Press.
Winsler, A., & Naglieri, J. (2003). Overt and Covert Verbal Problem-Solving Strategies: Developmental Trends in Use, Awareness, and Relations With Task Performance in Children Aged 5 to 17. Child Development, 74(3), 659-678.
Winsler, A., Diaz, R. M., & Chabay, L. A. (1999). Mother-child interaction, private speech, and task performance in preschool children with behavior problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(6), 891-904.
Winsler, A., Diaz, R. M., Atencio, D. J., McCarthy, E. M., & Adams Chabay, L. (2000). Verbal self-regulation over time in preschool children at-risk for attention and behavior problems. Journal of Child psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 875-886.