دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1396 
رابطه سازش یافتگی و خلاقیت فرزندان با محبوبیت والدین

صفحه 69-87

10.22059/japr.2018.65667

سمیه عابدینی مزرعه؛ غلامعلی افروز؛ آنیتا باغداساریانس؛ پریسا تجلی