تأثیر آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌ّآموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لرستان

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آ‌ّموزان بود. روش پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی  96-1395 می­باشد که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای‌ انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه­های تاب‌آوری تحصیلی مارتین و مارش (2006)و عشق به یادگیری مک‌فارلان (2003) بود. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر باعث افزایش عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان شد (31/45=F، 001/0>P)؛ بنابراین توجه به اهمیت روان‌شناسی مثبت‌نگر در افزایش عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان یکی از ضرورت­های پژوهش محسوب می­­شود و برگزاری دوره­هایی در این زمینه توصیه می­­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Positive Psychology on Love of Learning and Academic Resilience on Students

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghadampour 1
  • Hamideh Adavi 2
  • Somayeh Roshannia 3
1 University of Lorestan
اعرابیان، اقدس؛ ابوالمعالی، خدیجه و شریفی، حسن‌پاشا (1394). تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباطی مادر-فرزند با میانجی‌گری تاب‌آوری در دختران دانش‌آموز، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 4، 6، 173-159.
براتی‌سده، فریده (1388). اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا جهت افزایش نشاط، خشنودی از زندگی، معناداری زندگی و کاهش افسردگی: تدوین مدلی برای اقدام، پایان‌نامه دکترای روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
خدایاری‌فرد، محمد؛ غباری‌بناب، باقر؛ اکبری‌زردخانه، سعید؛ زمان‌پور، عنایت‌اله، درخشان، مریم و موسوی، سمیرا‌السادات (1393). مقیاس مثبت‌نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 4، 5، 130-103.
جباری، مهسا؛ شهیدی، شهریار و  موتابی، فرشته (1392). اثربخشی مداخله مثبت نگر بر کاهش نگرش های ناکارآمد و افزایش میزان شادکامی دختران نوجوان، مجلهروانشناسیبالینی،6، 2، .93
مارشال ریو، جان (1380). انگیزش و هیجان. مترجم: یحیی سیدمحمدی، تهران، نشر ویرایش.
 
مهریار، امیرهوشنگ (1373). افسردگی: برداشت‌ها و درمان شناختی، تهران، انتشارات رشد.
Boshier, R. (1971). Motivational orientations of adult education participants: a factor analytic exploration of Houle’s typology. J Adult educ, 21 (2), 3-26.
 Boshier, R., & Collins, JB.  (1985). The houle typology after twenty-two years: a large scale empirical test.J Adult Educ Quart, 35(3), 113- 30.
Bruld, B. (2006). Income and happiness: Towards a unified theory. Economic Journal, 111, 465–484, reprinted in Richard Easterlin, ed., Happiness in Ecomices, Cheltenham: Edward Elgar.
Campbell, S.L., Cohan, S., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behavior research and therapy, 44, 585-599.
Delbiero, M. (2001). Resilient reintegration: use of structural equations modeling. Journal of clinical psychology, 35, 24-32.
Doornbos, A.J., Bolhuis, S., & Simons, PRJ. (2004). Modeling work-related learning on the basis of intentionality and developmental relatedness: a non-educational perspective. Human Resource Development Review, 3 (3), 250-74.
Duckworth, A.L., Steen, T.A.,& Seligman, M.E.P. (2005). Positive psychology in clinical practice. Annual Review clinical Psychology, 1, 629-651.
Field, J. (2006). Lifelong learning and the new educational order. Stoke on Trent. UK: Trent ham Books.
Frances, W.L., & Fanny, M. (2003). Young school reports: levels of influence of different systems. Journal of Youth Studies, 6 (1), 89-109.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56 (3), 218-226.
Fredrickson, B. L. (2004). The broaden –and – build theory f positive emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 359 (1449), 1367-1377.
Jaser, S., & Patel, N. (2014). Development of a Positive Psychology Intervention to Improve  Adherence in Adolescents With Type 1 Diabete. Journal of Pediatric Health 28, 6, 478–48.
Joseph, S., & Linley, P. A. (2006). Positive therapy: A metatheoretical approach to positive psychological practice. London: Routledge.
Lee, H., & Kim, Y. (2014). Korean adolescents’ longitudinal change of intrinsic motivation in learning English and mathematics during secondary school years: focusing on gender difference and school characteristics. Learning and Individual Differences, 36, 131–9.
Luthar, S. (1991). Vulnerability and resilience: a study of high-risk adolescents . Child Development, 62, 600.616.
Martin, J.A., & Marsh, W. H. (2009). Academic resilience and academic buoyancy: multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education, 35(3), 353-370.
McFarlane T.A. (2003). Defining and measuring the love of learning. Colorado: University of Colorado Denver; 132- 6.
Morrison, M.G., & Allen, R. M. (2007). Promoting student resilience in school contexts. Theory into Practice, 46(2), 162–169.
Maureen, J.L. (2004). Protective factors for Inner-City Adolescents at Risk of school dropout. Family factor and social support. Children & Schools, 26 (4), 211-220 
Peterson, C., & Seligman M.E.P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press.
Rashid T. (2008). Positive Psychotherapy. In: Lopez SJ, (ed.). Positive Psychology: Exploring the Best in People, 4. Westport, CT: Praeger Publisher. 187-217.
Rogers EM. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press; 2003.
Seligman, M.E.P. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410–421.
Skerlavaj, M., Hoon Song J., & Lee Y. (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms. Expert Systems with Applications, 37(9), 6390- 403.
Seligman, M. E. P., Rashid. T., & Parks, A. (2006). Positive Psychotherapy. American Psychologist. 61(8), 86-774.
Smith, R.L., & Troth, W. A (1975). Achievement Motivation: A rational approach to Psychological education. Journal of Counseling Psychology, 75, 500-503.
Smorti, M. (2014). Sensation seeking and self-efficacy effect on adolescent's risky driving and substance abuse. Procedia Soc Behav Sci, 140: 638- 42.
Van Woerkom, M., Nijhof, WJ., & Nieuwenhuis, LFM. (2002). Critical reflective working behavior: a survey research. J European Industrial Training, 26 (8): 375-83.
Yates, T. M., & Masten, A. S. (2004). Fostering the future: Resilience theory and the practice of positive psychology. In P. A. Linley and S. Jozeph and (Eds), Positive psychology in practice,  521-539,  Hoboken: New Jersey.