تحلیل تأثیر جنبه های روانی و اجتماعی در بروز سرقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ پیام نور ارومیه

2 کارﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق

3 دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق

4 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

5 استادﯾﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

چکیده

سرقت یکی از جرایم علیه امنیت اموال در قانون مجازات­های اسلامی (مصوب 1392) است که برای آن مجازات­های مختلف و متناسب با نوع دزدی اعم از حد و تعزیر تعیین شده است. از منظر دانش جرم شناسی ریشه و یکی از علل پیدایش، تکوین، پیشرفت و وقوع بزه سرقت را باید در تاثیرگذاری جنبه­های روانی و اجتماعی جستجو کرد. از این رو، هدف این تحقیق بررسی پدیده ­هایی است که به عنوان وسیله یا به واسطه در تحلیل‏های پژوهشی و شناخت آسیب­های اجتماعی و روانی در بروز سرقت به کار می ­آید. اختلال شخصیت ضداجتماعی، تاثیر عنصر موقعیت جغرافیایی (زمان و مکان) در تبدیل انگیزش روانی مانند گرایش به موفقیت و برتری و علاقه به کسب قدرت و شهرت، عدم کارآمدی و اثربخشی و یا ضمانت اجرایی قوانین، قرار گرفتن در شرایط ناعادلانه و احساس تبعیض، بی ­اعتنایی به مسئولیت ­های شرعی، ضعف در مدیریت هوش هیجانی و کنترل رفتارهای هیجانی، ترس از کنترل اجتماعی، جنون دزدی به عنوان یکی از انواع اختلالات شخصیت، داشتن الگوی نافذ بی­اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران و کسب روزی حرام از عوامل مؤثر روانی بر بروز رفتار مجرمانه سرقت است. هر چند که عوامل اجتماعی از قبیل عدم برخورداری از حمایت خانوادگی، توزیع ناعادلانه خدمات و تامین اجتماعی، سوء مدیریت و فقدان نظام جامع مدیریتی، عدم ارائه­ امکانات و خدمات آموزشی و تربیتی، گسترش شهرها، افزایش بیکاری، فقر اقتصادی و فرهنگی، کاهش ارزش‌گذاری در سلامت اجتماعی کودکان، مصرف مواد مخدر و الکل و نیز احساس سهولت ارتکاب جرم سرقت در اثر نمایش بیش از حد این جرم از طریق شبکه ­های دیداری و شنیداری از جمله موارد اجتماعی است که در بروز جرم سرقت نقش کلیدی دارد. این تحقیق با مطالعه توصیفی- تحلیلی و با رهیافت میان رشته­ای (روانشناختی و جامعه شناختی) و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه­ای به بررسی تأثیر جنبه­های روانی و اجتماعی در بروز جرم سرقت می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Psychological and Social Aspects on the Occurrence of theft

نویسندگان [English]

  • siyamak shaker soltan ahmadi 1
  • Ali Shalbaf 2
  • Samad Rahbaribakaeeyan 3
  • Eilnaz Alinezhad 4
  • Heaydar Amirpour 5
1 urmia pnu

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological
  • Social Aspects
  • Theft
  • Criminology
قرآن کریم
اکبری، ا(1385).  مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات رشد.
ایمانی، ع (1382). فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان
حسینی نژاد، م (1384) . بررسی علل و اقتصاد جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی، مجله برنامه و بودجه شماره 95 بهمن و اسفند.
خویی، ابوالقاسم (1434).  مبانی تکملة المنهاج، موسسه خویی.
زحیلی، وهبه (1413).  الفقه الاسلامی و ادلته.
ستوده، ه (1372).  مقدمه ای بر اسیب شناسی اجتماعی ، تهران ، انتشارات آوای نور.
طباطبایی، سیدعلی (1404).  ریاض المسائل، ج 2 ، ص 498 ، قم، آل البیت.
شامبیاتی، ه (1385).  بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ هشتم، تهران: انشارات ژوبین.
صادقی، حسین و همکاران (1384). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 68 .
فیومی، احمد بن محمد، (1313).  المصباح المنیر ، مصر در دو جزء -
قهرمانی، ع (1385). کوه آرا، م. بررسی عوامل انتظامی موثر بر سرقت اماکن تجاری )مغازه( شهر شیراز، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال دوم، شماره 3 .
کاپلان، ه. سادوک، ب (1988)، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پورافکاری (1368)  انتشارات ذوقی تبریزی .
کریستینسن، آرتور (1391).  تاریخ ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ دوم، تهران.
گیدنز، آ  (1376).  جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران، نشر نی.
گولر، ج. کولب و (1384).  فرهنگ اجتماعی ، ترجمه گروهی ، ج دوم ، تهران ، انتشارات مازیار.
مجابی، م (1392). نقش شیوه های تربیتی والدین برای پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماع.
معلوف، ل. المنجد (1380). ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، چ دوم.
نوابی نژاد، ش(1375).  رفتارهای بهنجار و نابهنجار: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، تهران.
نجفی، شیخ محمد حسن (1363).  جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
یان، ر (1372). درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.