بازنمایی تجربه‌ زیسته آموزگاران از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش‌ پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشآموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. دانشگاه تهران

چکیده

پنج سال اول تجربه مدرسه، نقش بسزایی در رشد سائقه پیشرفت و موفقیت، خودپنداری، سلامت روانی و عملکرد مناسب کودکان دارد. اولین گام در راستای بهبود یادگیری، شناسایی مشکلات حاکم بر آن است. این پژوهش با هدف تحلیل ادراک و تجربه‌ زیسته آموزگاران ابتدایی برای بازنمایی مشکلات یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام شده است. نمونه‌ گیری هدفمند از نوع ملاکی بوده و پس از مصاحبه عمیق و نیمه‌ ساختاریافته با 12 معلم، اشباع نظری داده‌ ها بدست‌آمد. تحلیل داده ‌ها با استفاده از راهبردی هفت ‌مرحله‌ای کُلایزی صورت ‌پذیرفته و با ارجاع یافته ‌ها به شرکت‌ کنندگان، اعتباربابی یافته ‌ها حاصل شد. تحلیل عمیق داده‌ ها به استخراج دو مضمون اصلی از مسائل و مشکلات یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی شامل مسائل مربوط به معلمان و مسائل مرتبط با برنامه ارزشیابی توصیفی و 11 زیرمضمون، منجر گردید. نتایج نشانگر وجود مشکلات عمیق و گسترده در عرصه یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی است، به‌ گونه ‌ای که این آسیب ‌های محتمل و موجود، می ‌تواند سلامت و بالندگی نظام آموزش ابتدایی را با چالش ‌های جدی همراه سازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of teachers' lived experience of learning difficulties in primary schools: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Keyvan Salehi 1
  • Razieh Shafaei 2
1 faculty member, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

The first 5 years experience in school has an important role in children’s improvement and success drives, self- concept, mental health and proper performance. The first step to improve learning is identifying learning difficulties. The aim of this study was analyzing the lived experience of primary school teachers to represent the students' learning problems. Sampling has been purpose-based and after deep and semi structured interviews with 12 teachers, saturation was achieved. Data analysis was done via 7- stage strategy of Colaizzi and after referring results to the participants, the reliability was obtained. Deep analysis of data was resulted in extracting 2 main concepts of primary school students' learning problems and difficulties, including:  difficulties related to the teachers and descriptive evaluation, factors and 11 sub concepts. The results reveal the existence of some deep and wide problems in learning arena so that they can get the development and safety of education system face serious challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning difficulties
  • primary school
  • phenomenology
  • teachers' lived Experience
ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی محمد و قمری حسین .(1386) بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت
تحصیلی دانشآموزان دارای اضطراب امتحان، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی  10(3)، 20- 5
بازرگان، زهرا  (1375).  روشهای نوین مشارکت اولیا در آموزش و پرورش؛ مجله روانشناسی و علوم تربیتی؛ 10 (4-1)، 102-85
بازرگان، عباس ) 1384).  ضرورت توجه به دیدگاههای فلسفی زیربنایی معرفتشناسی در علوم انسانی برای انتخاب روش تحقیق با تاکید بر روشهای کیفی پژوهش و ارزشیابی آموزشی. )مجموعه مقالات( علوم تربیتی: به مناسبت نکوداشت دکترعلیمحمدکاردان)صص38-50)،  تهران: انتشارات سمت.
بازرگان، عباس (1389).  مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر
دیدار.
باقری فر، علیاکبر؛ و صالحی، کیوان  (1395). آسیب شناسی باورهای دینی دانشآموزان دبیرستانی. کنفرانس بین المللی
مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی غدیر. -
بهاری قره گوز، علی وهاشمی، تورج  (1392). بررسی میزان شیوع مشکلات ویژه یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی
استان آذر بایجان شرقی . مجله ناتوانیهای یادگیری؛1 (3)، 43- 28
جعفری، علیرضا (1391) ؛ مهلک ترین بیماری آموزشی کشور؛ بازیابی شده در تاریخ 26 / 6 / 1394 ؛ از آدرس: http://fararu.com/fa/news/138386
خصالی، آزاده؛ صالحی، کیوان؛ بهرامی، مسعود (1395).  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی
برنامه ارزشیابی توصیفی  کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. 5(12) ، 121-152 .
حسن زاده پلکویی، شهربانو و صالحی، کیوان (1396). تحلیل پدیدارشناسانه چالشهای ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در
نظام ارزشیابی توصیفیکیفی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 7 (20)، 191- 151
حیدری، مرضیه و رجایی پور، سعید (1387)؛ بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه شهرستان آباده؛
فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی؛  4 (1)، 43-29
رحیمی، عبدالکریم (1387).  عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. دسترسی در 3 / 11 / 1393 ، از وب سایت
رضایی، مریم  (1393).  چرا گاهی بازخورد منفی برای کارمندان بهترین است؟،گرفته شده در تاریخ 21 / 6 / 1394 از آدرس:
http://www.apa-iran.com/web/?p=885
ریم، سیلویا  (1390). وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند.تهران:صابرین
سیف، علی اکبر (1392).  روانشناسی پرورشی نوین، تهران: دوران
شعاری نژاد، علی اکبر  (1387) ؛ روانشناسی رشد 1؛ تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور
صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهی یکتا، محسن (1394 الف)،  بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان
از آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9 (31)، 68-19
صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهییکتا، محسن (1394 ب).  تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربهزیسته
معلمان مدارسابتدایی از نقاطضعف و قوت برنامه ارزشیابیتوصیفی. نشریه پژوهش در نظامهای آموزشی، 9(31)، 68-19
عطوفی سلمانی، محمدرضا، بهاری، سیف الله و گودرزی ملایری، بهزاد (1387).  بررسی تاثیر جو روانی  اجتماعی کلاس بر
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کاشان. فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی؛ 3 (4)،  82- 63
غفاری، سمیه؛ گویا، زهرا (1394).  ارزشیابی توصیفی: نظریه بدون عمل!. نظریه رشد ریاضی. 119(3)، 13-8
فرج الهی، مهران و حقیقی فهیمه السادات (1386). نقش ارزیابی مستمردر تعمیق یادگیری دانشآموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران؛ مجله تعلیم و تربیت، 23 (4)، 117-79.
قریشی راد، فخرالسادات  (1376). بررسی علل پدیده کمآموزی و افت تحصیلی در مدارس و راههای مقابله با آن؛ مجله تربیت،
13 (6)، 36-32
لطف آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده؛ حسینی، نرگس(1386). بررسی آموزش روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم
تربیتی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی. 6(21)، 140- 109
میر شمشیری، مرجان و مهر محمدی، محمود (1386).  افسانه تعلیم وتربیت: مطالعه موردی یک مدرسه به روش خبرگی و
نقادی تربیتی ؛ فصلنامه نو آوریهای آموزشی؛ 8 (30)، 30- 7
عبدالهی، شیرزاد (24/3/94). فرزند شما احتمالا نابغه نیست؟، اعتماد،16
Geske, A., & Ozola, A. (2008). Factors influencing reading literacy at the primary school level. Problems of education in the 21st century. 6, 71-77
Akinbote, O. (2007). Problems for Teacher Education for Primary Schools in Nigeria: Beyond Curriculum Design and Implementation - Essays in Education- 22, 4-11
Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Using mixed methods in research studies: an opportunity with its challenges. International journal of multiple research approaches, 4, 186 – 191.
Penner, J. L., McClement, S. E. (2008). Using Phenomenology to Examine the Experiences of Family Caregivers of Patients with Advanced Head and Neck Cancer: Reflections of a Novice Researcher. International Journal of Qualitative Methods, 7(2), 92-101.
Jaiyeoba-Adebola, O. (2011). Primary school teachers’ knowledge of primary education objectives and pupils development؛ The African Symposium; 11, 4-11
Commodari, E. (. 2015 ) Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties. Early Childhood Research Quarterly, 28,123-133
Akinola John-, Y.O., & Gabhainn ,S. N. (2014). Socio-ecological school environments and childrens health and wellbeing outcomes. Health Education. 115, 420-434
Pavalache-Ilie, M., & Ţîrdia, F.A. (2015). Parental Involvement and Intrinsic Motivation with Primary School Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences.187, 607-612
Kus, Z. (2015). Participation Status of Primary School Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 190-196.