پیش بینی سلامت روان بر اساس مولفه های رضایت شغلی و نشاط معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2018.68408

چکیده

سلامت روان و مولفه ­های سازنده آن از جمله موضوعات مهمی به شمار می ­آیند که تحت تاثیر متغیرهای روانشناختی و محیطی زیادی قرار دارند و صنایع و سازمان­ های حرفه ­ای گوناگون به منظور بهره­ وری سازمان توجه ویژه ­ای به آن مبذول داشته ­اند (بشارت، 1388). پژوهش حاضر با هدف پیش ­بینی سلامت روان بر اساس رضایت شغلی و نشاط معنوی صورت گرفت. طرح پژوهشی حاضر پیمایشی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (ستاد تهران) بود که 60 نفر به ­عنوان نمونه به ­صورت تصادفی ساده انتخاب، و پرسشنامه­ های سلامت روان (گلدبرگ، 1972)، رضامندی شغلی (هرتزبرگ، 1966) و نشاط معنوی (چپریان و افروز، 1395و افروز، چپریان، قاسم زاده، علوی ­نژاد،1397) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که مولفه­ های رضایت­مندی شغلی و نشاط معنوی به صورت معناداری (01/0P<)، قادر به پیش­ بینی سلامت روان می­ باشند، بدینگونه که در گام اول مولفه عوامل انگیزشی (651/38F=، 001/0P<)، و در گام دوم مولفه عوامل انگیزشی و احساس و رفتار (574/23F=، 001/0P<) به ­صورت مثبت سلامت روان را پیش­ بینی نمودند. یعنی کارکنان شرکت نفت که عوامل انگیزشی بیشتری برای رضامندی شغلی دارند و نیز آنهایی که در احساس و رفتار خود نشاط معنوی را نشان می­ دهند، از سلامت روان بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of mental health based on variables of Job Satisfaction, Spiritual Happiness

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict mental health based on job satisfaction and spiritual vitality. This research was a descriptive-correlational survey. The statistical population consisted of all employees of the Central Iranian Oil Company (Tehran Headquarters). Sixty individuals were randomly selected and Mental Health Questionnaire (MHI-38), Herzberg's Job Satisfaction (1966), and Spiritual Freshness of Afroz (1395) Completed. Data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis). The findings indicated that there is a significant positive correlation between mental health and the component of psychological distress and psychological well-being with job satisfaction and its components, as well as spiritual vitality and its components (P <0.001). The results of regression analysis showed that the components of job satisfaction and spiritual vitality were significantly (P <0.05) predictive of mental health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Job satisfaction
  • Spiritual happiness